Plumlovskou přehradu plníme, o rychlosti plnění rozhodne počasí

Práce na modernizaci a úpravě vodní nádrže Plumlov, které vyžadovaly snížení hladiny, byly ukončeny v předstihu. Již na konci května tak Povodí Moravy, s.p. zahájilo opětovné napouštění nádrže, které je však limitováno aktuální hydrologickou situací. Souběžná těžba sedimentů ze sedimentační zdrže na konci vzdutí přehrady bude po vyschnutí sedimentů pokračovat.

Stavební práce na bezpečnostním přelivu a pravobřežním opevnění na plumlovské přehradě běží dle harmonogramu. Práce vyžadující snížení hladiny, tedy založení betonové patky pravobřežního zavázání a vydláždění, byly dokončeny v mírném předstihu již na konci května. „Nadále pokračujeme v provádění dlažeb a v betonáži bezpečnostního přelivu. Tyto práce již nevyžadují takové snížení hladiny. Od konce května jsme proto snížili odtok z nádrže na povolené minimum a nádrž plníme v závislosti na přítocích.“ popisuje investiční ředitel Povodí Moravy, s. p. Tomáš Bělaška.

Hladina vody ve vodní nádrži tak nyní není závislá na průběhu prací, ale na množství přitékající vody. Po srážkově vydatném loňském červnu letošní červen mnoho srážek nepřinesl a do přehrady přitéká minimum vody. „Ovlivnit můžeme pouze průběh prací, co ale ovlivnit neumíme, je počasí a množství vody přitékající do nádrže. Zatímco v loňském roce by s plněním nádrže v tomto období nebyl problém, v tom letošním můžeme pouze doufat, že se počasí umoudří. Z nádrže vypouštíme pouze nezbytné minimum vody, aby vodní tok poskytoval podmínky pro přežití vodních živočichů a současně dostatečně naředil odpadní vody vypouštěné do vodního toku pod nádrží,“ vysvětluje technickoprovozní ředitel Povodí Moravy, s. p. David Fína.

Letošní červnový průměrný průtok na přítoku do vodní nádrže nedosahuje ani 140 l/s. Pro srovnání v loňském roce to bylo v červnu v průměru 1000 l/s. Velmi nízké jsou i srážkové úhrny v povodí nad přehradou. Zatímco v loňském roce napadlo v období od začátku května do 11. června 84 mm srážek, v letošním roce je to o 30 % méně.

Souběžně s rekonstrukcí bezpečnostního přelivu provádí Povodí Moravy, s. p. také postupnou těžbu sedimentů a úpravy mokřadu na konci vzdutí vodní nádrže. Vytěženo již bylo koryto toku Kleštínek i hlavní koryto před výpustí. „Vytvořili jsme také rýhy pro odvodnění hlavního sedimentačního prostoru, který po vyschnutí odtěžíme. Všechen doposud vytěžený materiál jsme použili na vytvoření vrstvy výsadbových center, kde budeme na podzim obnovovat výsadbu vodních rostlin,“ doplňuje Fína. Výsadbových center bude šest a budou provedena tak, aby se z nich rostliny mohly následně šířit dál. Následovat bude obnova rostlin se zastoupením druhů, jako je orobinec, rákos či žabník. Na správnost provedení dohlíží odborný biologický dozor.

Probíhající práce

Rekonstrukce VD Plumlov

Modernizace bezpečnostního přelivu, vývaru a pravobřežního opevnění břehu zajistí bezpečné převedení transformované desetitisícileté povodně a do budoucna zvýší úroveň bezpečného a spolehlivého provozu vodního díla. Jedná se o kompletní rekonstrukci přelivné zdi bezpečnostního přelivu, přespárování dlažby ve spadišti a na dně skluzu, kompletní rekonstrukci vývaru pod hrází, opravu opěrné paty a pomístní opravu pravobřežního opevnění.

Práce začaly v březnu a potrvají do podzimu 2022. Předpokládané náklady na stavební práce jsou 30,5 mil. Kč. 

Zcela zásadní pro posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní je bezpečné převedení návrhové povodně, která v minulosti u významných vodních děl byla na úrovni stoleté povodňové vlny a dnešní zpřísněné standardy jdou až na úroveň tisícileté povodňové vlny. Funkční objekty vodních děl pak dle aktuálních požadavků musí převést kontrolní povodňovou vlnu až na úrovni desetitisícileté povodňové vlny. Přísná kritéria se netýkají pouze nových přehrad, ale uplatňují se také při rekonstrukcích současných děl. Podobné rekonstrukce provedlo Povodí Moravy, s. p. v nedávné době např. na VD Bystřička, VD Opatovice, VD Boskovice, či VD Koryčany. 

Hlavní funkcí VD Plumlov je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků Hloučely pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k retenčnímu prostoru 1,784 milionu m3 a ploše povodí Hloučely pod VD Plumlov zásadní.

 

Sedimentační zdrž

V roce 2014 vytvořili vodohospodáři na konci vzdutí vodní nádrže sedimentační zdrž s mokřadem, který představuje velmi unikátní kombinaci vodního a mokřadního biotopu. Filtrací se navíc podílí na čištění vody přitékající do nádrže.

Po sedmi letech od kolaudace teď Povodí Moravy, s. p. ze sedimentační zdrže těží sedimenty a obnovuje rostliny v litorálním pásmu. Odtěžený sediment bude využit v litorálním pásmu na navýšení výsadbových center. Při obnově rostli budou vysazovány běžné druhy, které se ve VD Plumlov vyskytovaly ještě v osmdesátých letech minulého století. Důvodem, proč se původní výsadba v některých místech neuchytila, bylo pět let trvající sucho i vandalství.

Tento mokřad funguje jako vstupní filtr pro vodu přitékající do přehrady a je také vhodným prostředím pro výskyt i přirozenou reprodukci živočichů. Opatření jako srážení fosforu, zachytávání sedimentů a spláví nornou stěnou mají pozitivní vliv na kvalitu vody v nádrži. Rozhodující vliv na kvalitu vody v nádrži však bude mít vždy její množství, teplota a především míra znečištění.

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 15. června 2021, 12:39 štítky: VD Plumlov, Plumlov, Plumlovská přehrada, rekonstrukce vodního díla, rekonstrukce,