Pronájem – pláž U vrbiček, Plumlov

Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, společně s Obcí Mostkovice, se sídlem Prostějovská 197/79, 798 02 Mostkovice, nabízí k pronájmu

pozemky v majetku Povodí Moravy, s.p. parc. č. 1140, parc. č. 1141/1, parc. č. 1141/2, parc. č. 1141/3, parc. č. 1141/4, parc. č. 1061 a parc. č. 1062,
to vše v k. ú. Stichovice

a

stavby ve vlastnictví Obce Mostkovice nacházející se na pozemcích parc. č. 1141/2, parc. č. 1141/3, parc. č. 1141/4 a parc. č. 1061, to vše v k. ú. Stichovice

I. Předmět nájemní smlouvy

Povodí Moravy, s.p. i Obec Mostkovice budou v rámci nabídkového řízení uzavírat s vybraným uchazečem samostatné nájemní smlouvy, jejichž předmětem budou nemovité věci ve vlastnictví daného subjektu. Účelem tohoto nabídkového řízení je vybrat nájemce, který bude mít v pronájmu celou lokalitu pláže u Vrbiček včetně souvisejících staveb.

Předmětem nájemní smlouvy uzavírané s Povodí Moravy, s.p. bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících zejména z uzavřené nájemní smlouvy.

Předmětem nájemní smlouvy jsou pozemky:

  • parc. č. 1061 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2
  • parc. č. 1062 - ostatní plocha o výměře 304 m2,
  • parc č. 1140 – ostatní plocha o výměře 31 m2,
  • část parc. č. 1141/1 – ostatní plocha o výměře 16 436 m2,
  • parc. č. 1141/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 29 m2,
  • parc. č. 1141/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 77 m2
  • parc. č. 1141/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2

 

Předmětem nájemní smlouvy uzavírané s Obcí Mostkovice bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících zejména z uzavřené nájemní smlouvy.

Předmětem nájemní smlouvy jsou stavby na pozemcích p. č.:

  • 1061 – dřevěná chatka u vstupu
  • 1141/3 – budova občerstvení, vč. posezení
  • 1141/4 – budova WC

 

II. Popis předmětu nájmu

Jedná se o pozemky nacházející se v uzavřeném areálu při vodní nádrži Plumlov, lokalita známá jako pláž U vrbiček. Na předmětných pozemcích se nachází stavby ve vlastnictví Obce Mostkovice, které tvoří zázemí pro občerstvení a skladování.

Podrobnější popis předmětu nájmu bude zájemcům poskytnut na vyžádání.

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku předmětu nájmu – pozemků s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: 702 177 142 – Ing. Martinem Podolou, technikem provozu Přerov, v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hodin.

O prohlídku předmětu nájmu – staveb lze požádat předem po dohodě na tel. čísle: 602 741 970 – p. Jaroslav Peška, starosta obce Mostkovice.

Doba nájmu se předpokládá od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2028.

 

Výše úplaty za nájem pozemků Povodí Moravy, s.p. nesmí být nižší než 245 000 Kč za kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena.

 

Výše úplaty za nájem staveb ve vlastnictví obce Mostkovice nesmí být nižší než 120 000 za kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena.

 

Podrobné podmínky smluvního vztahu s oběma pronajímateli jsou obsaženy v návrhu jednotlivých nájemních smluv, které jsou přílohou této výzvy.

Nájemce bude povinen předmět smlouvy provozovat a udržovat za smluvně ujednaných podmínek, v souladu s účelem smlouvy s tím, že ponese veškerou odpovědnost za možné škody, které vzniknou na majetku Povodí Moravy, s. p. a Obce Mostkovice, případně na zdraví a majetku třetích osob v příčinné souvislosti s pokyny Povodí Moravy, s. p. a smlouvou, v případě Obce Mostkovice dle smlouvy.

 

 

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty za nájem, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje
do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky je oprávněnou osobou podepsaný návrh nájemních smluv včetně všech požadovaných příloh.

 

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

“Pronájem – pláž U vrbiček Plumlov“,

na adresu Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, nebo doručena osobně na podatelnu závodu Horní Morava.

Příjem nabídek bude ukončen dne 26. 1. 2024 ve 12.00 hodin.

 

Jediným hodnotícím kritériem je výše součtu nájemného za kalendářní rok v Kč, přičemž je stanovena podmínka, že nabízené nájemné za užívání pozemků i nájemné za užívání staveb bude vyšší než stanovené minimum, a to zároveň u obou nabídek.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše nájemného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku součtu nájemného za pozemky a nájemného za stavby za jeden kalendářní rok, přičemž je podmínkou, aby nabídnuté nájemné za pozemky bylo vyšší než stanovené nájemné Povodím Moravy, s.p. a zároveň nájemné za stavby bylo vyšší než stanovené nájemné Obcí Mostkovice.

 

IV. Povinnosti vyhlašovatele a nájemce

 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatelé nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude současně zaslána fyzicky či e-mailem nájemní smlouva k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „nájemce“) je mimo jiné povinen nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu příslušné nájemní smlouvy tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu daného vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatelé si vyhrazují právo jednat s vybraným nájemcem o doplnění, případně o dílčí úpravě nájemní smlouvy. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Nájemní smlouva je platná podpisem smluvních stran.

e) V případě, že nájemce nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá nájemce jasně najevo, že nájemní smlouvu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. a Obec Mostkovice si vyhrazují právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 

Přílohy:

 

publikováno 14. prosince 2023, 13:35aktualizováno 14. prosince 2023, 13:37 štítky: pronájem, pláž U vrbiček,