Technickoekonomická studie lokality Čučice

Sucho let 2014 a zejména pak 2015 vyvolalo celospolečenskou potřebu hledání vodohospodářských a krajinářských řešení tohoto extrémního jevu. Česká republika leží na tzv. střeše Evropy a voda z jejího území odtéká do okolních zemí. Jedinou možností je vodu chránit, zadržovat a zpomalovat její odtok. Experti se shodují a modelové scénáře změny klimatu potvrzují, že na našem území dojde v časovém horizontu let 2050 až 2100 k výraznému rozkolísání a zvýšené frekvenci povodní a extrémního sucha a k poklesu průměrných průtoků v našich řekách místy až o 30%. Jedním z nástrojů, který lze využít pro technická řešení hydrologických extrémů v budoucnu, je Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod. Lokality v něm chráněné byly v mnoha případech navrženy již před druhou světovou válkou a jejich vodohospodářská ochrana systémově započala v roce 1955. Postupně se jejich počet snižoval až na nynějších přibližně 15%.

Povodí Moravy, s.p. vyhodnotilo v roce 2014 údaje v Generelu jako neaktuální (většina je starší více jak 40 let) a začalo systémově zpracovávat technickoekonomické studie za účelem rozšíření a aktualizace dosavadních podkladů. Původní podklady neobsahovaly ani environmentální, ani socioekonomickou problematiku. Lokalita Čučice byla vybrána mezi prvními z důvodu svého vysokého vodohospodářského potenciálu (kategorie A).

  1. Daty ze studie lokality Čučice, která je dlouhodobě státem hájená pro svůj vysoký vodohospodářský potenciál, Povodí Moravy aktualizovalo 40 let stará data. 
  2. Vedle průzkumu socioekonomických a environmentálních aspektů studie zpřesňuje a doplňuje kompletní hydrologické údaje, zohledňuje scénáře klimatické změny a aktualizuje výhledové potřeby vody. 
  3. Aktuální zdroje pitné vody pro Brněnsko jsou dostatečné, ale při vyřazení vodního zdroje Březová by se další zdroje dostaly na hranice možností již za současné hydrologické situace. 
  4. Studie jako efektivní stanovila variantu C, tedy nádrž o velikosti přesahující stávající vymezení v Generelu lokalit. 
  5. Studie potvrdila velké střety se zájmy ochrany přírody a další střety, zejména s objekty pro individuální rekreaci. 
  6. Povodí Moravy ve spolupráci s dalšími odbornými vědecko-výzkumnými pracovišti prověří na základě výsledků studie všechny relevantní alternativy pro pokrývání potřeb vody v regionu a posoudí, zda existuje jiné řešení se stejnými užitky a menšími střety.

Lokalita Čučice je vodohospodářsky chráněna jako rezerva pro případ vyřazení jednoho ze zdrojů pro Brněnsko a jako rezerva pro vodárenskou nádrž Mostiště. Aktuální situace z hlediska potřeby pitné vody je sice příznivá, ale při vyřazení jednoho ze zdrojů (např. prameniště Březová), by se vodárenská nádrž Vír dostala na hranici možností již za běžné hydrologické situace. 

Výsledky studie jsou významným přínosem, protože jasně poukázaly na skutečnost, že vymezení lokality v Generelu v aktuálně platné podobě při naplnění scénářů klimatické změny nedokáže krýt potřeby společnosti. Aby tyto potřeby byly naplněny, musela by být územní ochrana zvětšena. V přiložené studii je tato variantu označena jako varianta C.

Současně však studie potvrdila velké střety se zájmy ochrany přírody a další střety zejména s objekty pro individuální rekreaci. Na základě vyhodnocení podkladů lokalita hostí velké množství zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z hlediska dotčené zástavby by v ploše maximální zátopy bylo dotčeno 249 objektů. Konkrétně se jedná o 242 objektů pro rekreaci, 6 objektů k bydlení a jeden objekt služeb. 

Povodí Moravy, s.p. vnímá citlivost jakéhokoli zásahu v dotčeném území a považuje na základě výsledků technickoekonomické studie lokality Čučice za nezbytné, aby byly prověřeny veškeré možné alternativy naplnění výhledových potřeb vody. Proto státní podnik ve spolupráci s dalšími odbornými vědecko-výzkumnými pracovišti prověří veškeré možné alternativy, které mohou nahradit nezbytnost budoucího využití v této střetové lokalitě. Unáhlená rezignace na hájení lokality by však nebyla zcela jistě z dlouhodobého hlediska odpovědným rozhodnutím.

Povodí Moravy, s.p. považuje zpracování tohoto typu technickoekonomických studií a aktualizaci dosavadních podkladů za nezbytné a odpovědné. Vedle akcentování socioekonomických a environmentálních aspektů studie zpřesňuje a doplňuje kompletní hydrologické údaje, zohledňuje scénáře klimatické změny a aktualizuje výhledové potřeby vody. Současně obsahuje prognózu jakosti vod a posuzuje bezpečnost vodního díla při povodních. 

Povodí Moravy, s.p. ve zprávě ze dne 1.8. avizovalo, že studii zveřejní do konce listopadu. Materiál je k dispozici zde:

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 23. listopadu 2016, 10:38aktualizováno 28. listopadu 2016, 14:51 štítky: TES Čučice, VD Čučice,