Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 11. 9. 2019

1) Meteorologická situace (2. 9. 2019 – 8. 9. 2019, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 10. 9. 2019)

V pondělí východ našeho území ovlivňovala studená fronta. Za ní se na naše území rozšiřoval výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Po jeho přední straně k nám začal přechodně proudit chladnější vzduch od severozápadu. Příliv chladnějšího vzduchu slábl a ve středu, po zadní straně tlakové výše, která se přesouvala dále k východu, k nám začal proudit teplejší vzduch od jihozápadu až jihu. Příliv teplejšího vzduchu ukončila studená fronta, která ve čtvrtek přecházela přes střední Evropu dále k východu a nad Slovenskem a Maďarskem se začala vlnit. Za ní k nám proudil chladnější vzduch od severozápadu. V pátek počasí u nás ovlivňovalo zvlněné frontální rozhraní, které se udržovalo jihovýchodně od našeho území. Současně od severozápadu zasahoval do Čech výběžek vyššího tlaku vzduchu. V sobotu a v neděli se nad střední Evropou udržovalo zvlněné frontální rozhraní, které postoupilo od jihovýchodu.

Nejvýznamnější a nejvýraznější srážky se vyskytovaly v postupujících studených frontách. Nejdříve to bylo v pondělí, kdy nejvíce pršelo na Moravě a ve Slezsku 10 až 56 mm za 24 hodin. V Čechách srážky již postupně ustávaly a zde se pohybovaly od 0 do 10 mm, v Pardubickém kraji až 15 mm za 24 hodin. 56 mm byl naměřen celkový srážkový úhrn na stanici Děhylov nedaleko západně od Ostravy a na stanici Tyra 52 mm u Jablunkova. Naměřené 24hodinové srážkové úhrny byly nejvyššími úhrny v tomto týdnu. V úterý a ve středu se většinou nevyskytovaly žádné srážky, jen na severu a severozápadě se vyskytovaly ojedinělé slabé přeháňky s úhrny do 1 mm. Ve čtvrtek pršelo zejména v Jihočeském, Středočeském kraji a na jihu Moravy se 24 hodinovými srážkovými úhrny od 1 do 6 mm. Na ostatním území nepršelo vůbec nebo srážky byly zanedbatelné do 1 mm. V pátek nejvýraznější srážky byly v pásu přes Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina a Pardubický kraj, kde 24hodinové srážkové úhrny byly od 12 do 22 mm. Na ostatním území Česka se 24hodinové srážkové úhrny pohybovaly od několika desetin do 10 mm. Nejméně pršelo v Lužických horách a ve Frýdlantském výběžku. V sobotu byly nejvýraznější srážky ve Zlínském a Moravskoslezském kraji a na východě Jihomoravského kraje. Naměřené 24hodinové srážkové úhrny se zde pohybovaly od 12 do 36 mm. Na ostatním území Moravy a Slezska byly srážkové úhrny od 3 do 13 mm, v Čechách jenom od 0 do 4 mm. V neděli pršelo na celé území republiky. Nejvýraznější srážky se vyskytovaly v pásech od jihu k severu a zasahovaly tyto oblasti: západní Čech, zejména Karlovarský kraj; celé Krušné hory; Rakovnicko; pás od Jindřichova Hradce přes střední Čechy a Prahu po Mladou Boleslav a Liberec; jih Kraje Vysočina a celá Morava a Slezsko. Zde byly naměřeny 24hodinové srážkové úhrny od 17 do 47 mm. Na ostatním území byly úhrny srážek většinou od 2 do 10 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (4. 9. 2019 – 10. 9. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Hanušovice

37,6

Podhradí

37,3

2

Valašské Meziříčí

48,3

Dalešice

36,0

3

Moravská Třebová

54,1

Jimramov

35,7

4

Opatovice

33,5

Nové Mlýny

54,2

5

Fryšták

54,9

Brno

48,3

6

Uherský Brod

43,6

Boskovice

46,1

2) Hydrologická situace

V průběhu uplynulého týdne na tocích v povodí Moravy a Dyje převládaly v důsledku vydatných srážek (již v pondělí byly srážkové úhrny na Moravě a ve Slezsku 10 až 56 mm/24 hod.) přechodné vzestupy hladin vodních toků. Týdenní rozdíly hladin dosahovaly rozmezí mezi -11 a +39 cm. Výraznější denní kolísání bylo zaznamenáno v povodí Bečvy (Dluhonice +36/-34 cm, Teplice +47/-19 cm), Vsetínské Bečvy (Vsetín +40/-23 cm, Jarcová +53/-25 cm), Moravy (Kroměříž +63/-23 cm, Lanžhot +65/-35 cm, Strážnice +71/-31 cm), Litavy (Rychmanov +67/-53 cm), Svratky (Židlochovice +39/-29 cm) a Olešnice (Kokory +52/42 cm).

V důsledku již nasyceného povodí po předchozích srážkách docházelo v pondělí a během závěru týdne v neděli k prudkým vzestupům hladin na zasažených tocích, ojediněle k dosažení 1. SPA (2. 9. Bystřička nad nádrží a 8. 9. Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích).

Průměrné týdenní vodnosti se nejčastěji udržely mezi 300 až 180 d. p., více vodné toky dosahovaly ojediněle 90 až 30 d. p. (Vsetínská Bečva, Bystřička, Rožnovská Bečva, Juhyně, Litava, Dyje). Nejméně vodné toky dosahovaly místy až 355 d. p. (Želetavka, Jevišovka, Svratka, Jihlava, Řečice). Průměrné týdenní průtoky byly podprůměrné až místy průměrné, převážně v rozmezí 35 až 95 % QIX, více vodné toky dosahovaly místy nadprůměrných hodnot (100 až 260 QIX). Celkově se v povodí Moravy nevyskytovaly žádné profily na úrovni 355 d. p., ani 364 d. p., v povodí Dyje bylo 23 % profilů na úrovni 355 d. p. (z toho 2 % na úrovni 364 d. p.). Celkově 8 % hlásných profilů v povodí Moravy a 21 % v povodí Dyje mělo průtok pod hranicí 25 % QIX. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 24 m³.s-1, tj. 69 % QIX a Dyjí v Ladné 13 m³.s-1, tj. 60 % QIX.

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 11. 9. 2019

č

Vodní tok

Profil

Vodní stav

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(cm)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

86

2,680

1,280

2,922

92

Mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

69

8,700

4,460

8,961

97

Rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

108

2,700

2,490

5,921

46

Mírný vzestup

4

Dyje

Ladná

15

12,400

9,500

21,744

57

Setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

82

6,350

4,010

10,170

62

Pokles

6

Morava

Olomouc

121

19,700

5,490

14,600

135

Mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

166

33,000

2,080

11,785

280

Pokles

8

Morava

Strážnice

206

71,400

9,100

34,711

206

Pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Limit sucha (Q355) je v současnosti dosažen pouze ojediněle.

Poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru ve vybraných profilech k 11. 9. 2019

Dosažení m-dennosti ve vybraných profilech k 11. 9. 2019

Přijatá opatření

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci Povodí Moravy, s. p., doporučilo vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod, v případě potřeby upravit povolení k nakládání s vodami. Dále doporučilo prostřednictvím vodoprávních úřadů jednotlivým obcím posoudit situaci sucha na jejich území a následně provést omezení či zakázání obecného nakládání s vodami s ohledem na aktuální situaci na jejich území.

Vodoprávní úřady ORP Lanškroun, Šternberk a Zábřeh vydaly veřejnou vyhláškou Opatření veřejné povahy omezující nebo zakazující nakládání s povrchovými vodami. ORP Olomouc vydala zákaz obecného nakládání s vodami z Bystřice, Trusovického potok a Dolanského potoka ve vybraných obcích a dále omezení a zákazy odběrů na území obce Bukovany. ORP Třebíč vyzval občany, aby omezili odběr povrchové vody z vodních toků a s vodou nakládali hospodárně.

3) Podzemní voda (převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 10. 9. 2019)

Stav podzemních vod ve srovnání s předchozím týdnem při porovnání s dlouhodobými hodnotami na křivce překročení se v celkovém průměru příliš nezměnil a zůstal silně podnormální. K mírnému zlepšení došlo vlivem srážkové činnosti převážně na Moravě, a to zejména v povodí Orlice, Opavy, Olše a Ostravice, Osoblahy, Bečvy a střední Moravy. K mírnému zhoršení došlo v Čechách zejména v povodí Lužnice, dolní Berounky a Ploučnice. Jako mírně až mimořádně nadnormální není hodnoceno žádné povodí. Normální jsou pouze povodí Odry, Olše, Ostravice, Svratky a Svitavy. Na převážné části Čech je stav podzemní vody hodnocen jako mírně až silně podnormální. Mimořádně podnormální stav hladiny podzemní vody je v povodí Labe od Doubravy po Jizeru, Lužnice a Ploučnice.

Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem v celkovém průměru převážně stagnovala, místy mírně rostla. Mělké vrty s mimořádně nadnormální hladinou se nevyskytují. Počet mělkých vrtů se silně a mírně nadnormální hladinou se příliš nezměnil a tvoří 4 % všech objektů. Počet vrtů, u nichž je hladina v mezích normálu, se mírně zvýšil a tvoří 28 % všech objektů. Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silně podnormální nebo mimořádně podnormální úrovně hladiny tj. silného či mimořádného sucha se příliš nezměnil a tvoří 57 % všech objektů.

4) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé nebo v důsledku intenzivních srážek slabě vzrostly. Celkový objem vody zachycené nádržemi byl cca 7,8 mil. m3.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 11. 9. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence

Změna hladiny

+ / –

 

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

343,83

64

3,710

6,280

slabý pokles

-0,29

-1603

2

Znojmo

Dyje

225,06

89

6,200

5,100

setrvalý

-0,06

-22

3

Nové mlýny

Dyje

170,12

100

25,500

10,000

vzestup

0,38

9368

4

Brno

Svratka

228,89

97

4,600

6,000

setrvalý

0,02

39

5

Mostiště

Oslava

474,81

82

0,310

0,390

slabý pokles

-0,11

-76

6

Vír

Svratka

458,78

77

1,190

1,890

pokles

-0,45

-694

7

Hubenov

Maršovský p.

520,72

75

0,145

0,015

setrvalý

-0,09

-32

8

Letovice

Křetínka

355,27

52

0,360

0,100

slabý vzestup

0,14

106

9

Landštejn

Pstruhovec

571,69

86

0,007

0,010

setrvalý

-0,03

-9

10

Jevišovice

Jevišovka

327,94

81

0,039

0,018

setrvalý

0,06

3

11

Nová Říše

Olšanský p.

553,82

85

0,010

0,005

setrvalý

0,01

4

12

Dalešice

Jihlava

377,15

77

2,320

2,060

setrvalý

-0,05

-204

13

Výrovice

Jevišovka

231,57

77

0,045

0,100

setrvalý

-0,04

-19

14

Opatovice

Haná

320,11

17

0,161

0,015

setrvalý

0,05

17

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,80

100

0,060

0,238

setrvalý

0,03

15

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,21

85

0,125

0,048

slabý vzestup

0,29

63

17

Ludkovice

Ludkovický p.

283,22

80

0,058

0,013

slabý vzestup

0,18

18

18

Bojkovice

Kolelač

319,68

79

0,023

0,008

setrvalý

0,01

1

19

Koryčany

Kyjovka

301,24

45

0,050

0,011

slabý vzestup

0,14

25

20

Slušovice

Dřevnice

315,50

91

0,103

0,041

slabý vzestup

0,17

119

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,97

97

1,025

1,034

setrvalý

0,03

2

22

Bystřička

Bystřička

376,62

100

4,105

4,605

setrvalý

0,07

16

23

Plumlov

Hloučela

272,86

86

0,787

0,153

slabý vzestup

0,15

82

24

Karolínka

Stanovnice

518,90

93

0,855

0,730

vzestup

1,17

506

25

Boskovice

Bělá

418,38

32

0,226

0,054

slabý vzestup

0,24

59

5) Předpokládaný vývoj

Od západu se nad naše území bude postupně rozšiřovat výběžek vyššího tlaku vzduchu a po jeho přední straně bude ve čtvrtek přecházet okluzní a v sobotu slábnoucí studená fronta. V dalších dnech se tlaková výše se bude přesouvat přes střední Evropu k východu a po její zadní straně k nám přechodně pronikne teplejší vzduch. 

Vlhkost půdy bude v průběhu týdne klesat v obou sledovaných půdních profilech. Během dnešního dne budou hladiny toků nadále zvolna klesat nebo budou setrvalé, hladiny na dolních úsecích větších toků budou vlivem dotoku postupně kulminovat. Zítra i v následujících dnech očekáváme setrvalé nebo pozvolné poklesy hladin vodních toků.

V následujícím období lze v celkovém průměru očekávat v Čechách setrvalý stav, místy mírný vzestup stavu podzemních vod.

V Brně dne 11. 9. 2019

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM