VD Plumlov

Vodní dílo Plumlov na říčce Hloučele bylo do trvalého provozu uvedeno v roce 1936 a patří tak k nejstarším v celém povodí řeky Moravy. Hráz je situována na místě dvou původních rybníků Stichovského a Zlechovského, přičemž současná hráz vznikla zvýšením původní Stichovské hráze o výšce pět metrů na současných sedmnáct. 

Povodí Hloučely má k profilu hráze Plumlov plochu 118,5 km2 a v toku je dlouhodobý průměrný průtok 0,58 mza vteřinu.

Stručný technický popis

Hráz je zemní sypaná s návodním jílovým těsněním. V patě návodního svahu je betonová zeď zavázaná do podloží hráze, tvořeného drobovými pískovci a břidlicemi. Materiál pro hráz se těžil v blízkosti díla, kam byl dopraven polní drážkou a zemina se poté rozprostírala po vrstvách a byla hutněna těžkými litinovými válci. Obdobný postup použili stavbaři u přehrady v Luhačovicích, která byla budována prakticky současně. Koruna hráze má pětimetrovou šířku a vede po ní komunikace, na návodní straně hráze je kamenná spárová dlažba do betonu a vzdušní svah je oset trávou. Hráz je vysoká 17 metrů nad terénem a je 469,5 metrů dlouhá. U hráze v blízkosti pravého břehu je věžový objekt s výpustným zařízením, přístupný po ocelové lávce. Celkový objem nádrže je téměř 5,450 milionu mvody a zatopená plocha dosahuje 74 hektarů.

Využití

Do trvalého provozu byla nádrž uvedena v roce 1936. Hlavním účelem vodního díla je snižování povodňových průtoků a nadlepšování minimálních průtoků pod vodním dílem v období sucha. Schopnost přehrady transformovat povodňové průtoky ohrožující níže položená města a obce je vzhledem k nevelkému ovladatelnému retenčnímu prostoru 1,784 milionu ma ploše povodí Hloučely po VD Plumlov zásadní. Je využívána k rekreaci, provozování vodních sportů, rybímu hospodářství a od roku 1997 také k výrobě elektrické energie. 

Retence – protipovodňová ochrana

Ovládací prvky tří spodních výpustí přehrady jsou umístěny v ovládací věži přijetím pravém břehu. Samotné potrubí výpusti je vedeno 36 metrů dlouhou šachtou v tělese hráze a stejně jako zakřivený bezpečnostní přeliv se spadištěm jsou zaústěny do vývaru, osazeného betonovými rozrážeči vodního proudu. Na pravém břehu je situován i bezpečnostní nehrazený přeliv s délkou přelivné hrany asi 61 metrů a kapacitou 152 mza vteřinu.

Výroba elektrické energie

V objektu spodních výpustí je umístěna malá vodní elektrárna s turbínou typu Banki o výkonu až 31 kW a hltnosti až 342 litrů za vteřinu, využívající spádu vody 8,6 metru.

Zavlažování

Nevyužívá se.

Rybářství

Ano, místní organizace Moravského rybářského svazu 46-57 Prostějov. Veškeré informace a další kontakty na: http://www.mrsbrno.cz/

Rekreace

Ano, vyhledávané místo k rekreačním účelům, koupání, různým vodním sportům a rybaření. 

Odběr pitné vody

Ne, uvažuje se pouze o případném provizorním zásobování Prostějova.

Plavba

Ano, konkrétní informace podává Státní plavební správa http://www.spspraha.cz/, která je úřadem státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. 

Vodácké akce

Nejsou hlášeny.

Krátká historie

Plumlovská přehrada na říčce Hloučele patří k nejstarším přehradním nádržím v celém povodí řeky Moravy. O stavbě bylo rozhodnuto po rozsáhlých povodních počátkem 20. století. Stavbu povolilo prostějovské hejtmanství již v roce 1911 a na základě schváleného projektu byla budována v letech 1913 – 1914 a následně po ukončení I. světové války v letech 1921 – 1932. Dlouhé období výstavby zapříčinila mimo válečných událostí také zvýšená opatrnost dodavatele, který měl na paměti tragické protržení přehrady na Bílé Desné v roce 1916. Své sehrály i nepříznivé hydrometeorologické podmínky, které opakovaně a na dlouho přerušovaly stavební práce. Do trvalého provozu byla nádrž nakonec uvedena v roce 1936.

Přírodní zajímavosti

Město Plumlov se rozkládá na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, západním směrem od Prostějova. Je rekreační oblastí s řadou penzionů, rekreačních objektů a chat. Zdejší zámek je pouze torzem původně zamýšlené stavby, přesto působí velmi impozantně. Stojí na skalnatém návrší a odráží se v hladině Podhradského rybníka. Zbytky původního hradu, pozdějšího zámku, se dochovaly na skalnatém pahorku uprostřed nádvoří a jde o zbytky zdí, hradeb a věže. Na malém zámku je nyní umístěna expozice o čištění Plumlovské přehrady. Západně od Plumlova najdeme přírodní památku Pavlečkova skála, která tvoří travnaté stepní návrší s teplomilnými druhy rostlin na skalním útvaru. Skálu tvoří kulmské jílovité břidlice a vyskytuje se zde vzácný koniklec velkokvětý.

Ochrana kvality vody

Problémy s kvalitou vody vedly v roce 2008 k zahájení příprav a posléze spuštění projektu Čištění vodního díla PlumlovSpolu s dalším chystaným souborem opatření v povodí má naplnit cíle projektu „Čistá Hloučela a vodní nádrž Plumlov“. Nádrž trpěla vysokou zátěží fosforem ze zdrojů v povodí a sinicemi z Podhradského rybníka. Sezónu zde přerušovaly opakované zákazy koupání z důvodu zhoršeného mikrobiálního znečištění a výskytu silného sinicového květu. Správce povodí přistoupil k vypuštění nádrže a těžbě více než 236.000 m3

sedimentů, doprovázené dalšími dílčími projekty, jako je například budování mokřadů a litorálních pásem k dalšímu odstraňování živin z vody. V roce 2012 začala rekontrukce hráze, která patřila k nejnáročnějším stavbám v ČR. Rekonstrukce skončila v říjnu 2013, s opětovným napouštěním začali vodohospodáři v srpnu 2013. Nezbytné bude i důsledné čištění odpadních vod z obcí nad nádrží, včetně odbourávání fosforu a napojení zbývajících částí Plumlova na ČOV.

Ostatní

Kulturní a turistické akce se konají v Plumlově http://www.mestoplumlov.cz/, kde je i zámek. Další tipy lze nalézt v blízkém Prostějově http://www.mestopv.cz/cz/

Ubytování v okolí: http://www.camp-zralok.cz/

http://www.penziony.cz/ubytovani/plumlov/

Povodí Moravy, s.p. využilo vypuštěné nádrže k tomu, aby opravilo hráz z roku 1936. šlo o první takto zásadní opravu téo hráze. Práce trvaly do poloviny října 2013 a zahrnovaly nové opěrné zdi u vypouštěcí věže, silnici v koruně, osvětlení, zábradlí i přemostění přes bezpečnostní přeliv.Nechybělo ani zařízení technicko-bezpečnostního dohledu. Cílem rekonstrukce bylo zvýšit bezpečnost hráze natolik, aby další nákladné opravy vodního díla nebyly nejméně příštích 50 let nutné. Opětovné napuštěním nádrže zahájili vodohospodáři v srpnu 2013.

Základní údaje:

Nádrž:VD Plumlov
Tok:Hloučela, km 9,70
Správce:Povodí Moravy, s.p.
Závod:závod Horní Morava
Účel:zajištění MQ, zajištění odběru z toku pod VD, provizorní vodárenský odběr pro Prostějov, výroba elektrické energie, rekreace, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1932

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,341 mil. m³
Hladina stálého nadržení:266,38 m n.m.
Zásobní prostor:2,883 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:273,58 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:1,784 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:276,43 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,849 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:277,58 m n.m.
Celkový objem:5,857 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:zemní sypaná
Těsnění:návodní jílové
Kóta koruny:278,63 m n.m.
Šířka koruny:5,00 m
Délka hráze v koruně:469,5 m
Výška hráze nade dnem:17,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 1200  mm
Provozní uzávěr:klínové šoupátko
Kapacita při max. hladině:2 × 12,4  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 500  mm
Kapacita při max. zás. hladině:2,00  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 61,10  m
Kóta přelivu:276,43  m n.m.
Kapacita při max. hladině:133,5  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 × Kaplan, 1 × čerpadlová
Výkon elektrárny:0,075 / 0,010  MW
Hltnost:0,14 - 0,88 / 0,128 - 0,170  m³/s
Provozovatel:Povodí Moravy, s.p.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-12-01-057 
Plocha povodí:119,58 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,650 m³/s
Q100 :41,000 m³/s
Q355d:0,009 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:12,000 m³/s
Minimální odtok:0,009 m³/s

Poloha:

Kraj:Olomoucký
Okres:Prostějov
Obec s rozš. působností:Prostějov
Obec:Mostkovice
Katastr. území:Stichovice

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:10/2019