VD Mostiště

Vodárenská nádrž Mostiště je postavena na horním toku řeky Oslavy v oblasti Žďárských vrchů. První úvahy o zbudování této víceúčelové nádrže byly spojeny s aktuální potřebou ochrany obyvatel a jejich majetku před rozsáhlými povodněmi, které na přelomu 19. a 20. století opakovaně pustošily dotčené území.

Z historie

Rozhodujícím impulsem pro výstavbu přehradní nádrže byla zejména velká voda v roce 1902, která způsobila závažné škody. S přípravami projektu se začalo již počátkem 20. století, ale veškeré aktivity byly na dlouhou dobu přerušeny událostmi první a druhé světové války.

V průběhu 30. let byl sice proveden podrobný geologický průzkum, zaměření terénu a dokonce se již začalo se stavbou příjezdové komunikace, ale k vlastní realizaci stavby se přistoupilo až roku 1957. Původní záměr zbudovat vodní dílo za účelem snížení kulminace povodňových průtoků, byl v souladu s novými společenskými potřebami doplněn o požadavek akumulace a dodávky vody pro úpravnu skupinového vodovodu Velké Meziříčí–Třebíč a nadlepšení průtoků v řece Oslavě pro provoz elektrárny v Oslavanech. Stavba přehrady byla dokončena v roce 1961 a do provozu byla uvedena o tři roky později.

Technické zajímavosti

Přehradní hráz je sypaná, kamenitá se štíhlým zemním těsněním. Těsnící prvek hráze tvoří návodní zemní těsnění ze zhutněných sprašových hlín, jenž je založen na skalní podklad injekční chodbou. Materiál pro výstavbu hutněné kamenité hráze pochází z kamenolomu, který se nacházel přímo v prostoru zátopy. Oba líce hráze jsou obloženy kvalitním kamenným zdivem. Zajímavým je půdorysné řešení osy hráze, které je asymetrické. V pravé části tvoří hráz oblouk o poloměru 150 m a v levé části je naopak její osa zcela přímá.

Korunou hráze vede komunikace. K manipulaci s vodou v nádrži slouží odběrné a výpustné zařízení sestávající z několika samostatných objektů situovaných při levém břehu nádrže, které tvoří vtokový objekt do obtokové štoly s hrazením, tlaková štola, podzemní MVE, spodní výpust o průměru 1100 mm, vodárenský odběr, rozvodna a odpadní štola o volné hladině.

Na pravém břehu nádrže se nachází boční nehrazený bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 54 m a s kapacitou dosahující převedení až 108 m³ vody za sekundu. Přelivem je voda odváděna do odpadního koryta obloženého žulovou dlažbou. V 80. letech 20. století byl objekt bezpečnostního přelivu upraven do výhodnějšího tvaru pro převádění velkých průtoků.

Oprava vodního díla Mostiště

V roce 2005 byla v důsledku prokázání jevů vykazujících poruchy v těsnícím jádru hráze zahájena rozsáhlá oprava. První etapa této unikátní akce uplatňující metodu tryskové injektáže byla ukončena v listopadu 2005 a představovala sanaci těsnícího jádra vodního díla v takovém rozsahu, v jakém nebyla v České republice ani v ostatních evropských zemích dosud prováděna. Součástí první etapy oprav bylo také vybavení hráze zařízením technicko-bezpečnostního dohledu.

Navazující druhá etapa opravy spočívala ve vybudování nového systému bodů pro měření vertikálních a horizontálních posunů v koruně hráze, zapojení datových kabelů z vrtů na koruně hráze, zajištění automatizovaného sledování úrovně hladiny podzemní vody a v rekonstrukci koruny hráze v celé délce včetně přemostění bezpečnostního přelivu. Oprava byla zcela ukončena v listopadu roku 2006.

Základní údaje:

Nádrž:VD Mostiště
Tok:Oslava, km 65,95
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:výroba el. energie ve vodní elektrárně Mostiště, snížení povodňových průtoků, vodárenský odběr, zajištění min. průtoku
Uvedení do provozu:1960

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:1,045 mil. m³
Hladina stálého nadržení:458,60 m n.m.
Zásobní prostor:9,339 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:476,90 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:0,609 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:477,60 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,944 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:478,64 m n.m.
Celkový objem:11,937 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná kamenitá, návodní sprašové těsnění
Těsnění:návodní sprašové těsnění
Kóta koruny:479,85 m n.m.
Šířka koruny:5,80 m
Délka hráze v koruně:292,0 m
Výška hráze nade dnem:28,70 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:1 × 1100  mm
Provozní uzávěr:rozstřikovací
Kapacita při max. hladině:18  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,2  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 55,3  m
Kóta přelivu:477,6  m n.m.
Kapacita při max. hladině:125  m³/s

Elektrárna:

Počet turbín, typ:1 × Kaplanova vertikální
Výkon elektrárny:0,4  MW
Hltnost:1,5  m³/s
Provozovatel:Energo-pro Czech, s.r.o.

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-16-02-021 
Plocha povodí:222,94 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:1,390 m³/s
Q100 :82,000 m³/s
Q355d:0,131 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:22,000 m³/s
Minimální odtok:0,120 m³/s

Poloha:

Kraj:Vysočina
Okres:Žďár nad Sázavou
Obec s rozš. působností:Velké Meziříčí
Obec:Vídeň
Katastr. území:Vídeň

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:1/2012