VD Landštejn

Vodárenská nádrž Landštejn na toku Pstruhovec se nachází v blízkosti stejnojmenné obce. Protože měla sloužit vodárenským účelům, byl pro její výstavbu vybrán potok, jehož povodí je většinou zalesněné a bez soustředěné zástavby. Hlavním účelem vodního díla je zajištění odběru pro úpravnu vody ve Starém Městě pod Landštejnem, zajištění minimálního průtoku v toku pod hrází a snížení povodňových průtoků. Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

S všeobecným rozvojem ve druhé polovině 20. století vzrostly také požadavky na zásobování vodou jednak pro průmysl a jednak pro obyvatelstvo. Proto se hledaly nové zdroje povrchové vody. Zajištění dostatečného zdroje povrchové vody pro oblast Studená-Dačice měla zajistit nově vybudovaná vodárenská nádrž Landštejn.

Studie souboru staveb, která kromě přehrady počítala také s výstavbou úpravny vody, vodojemů a vodovodních přivaděčů, byla schválena v roce 1969. V roce 1970 bylo vydáno stavební povolení a vlastní výstavba probíhala v letech 1971-73. Veškerá manipulace s vodou na vodním díle se děje v odběrné věži u levého břehu hráze, která slouží k vypouštění vody z nádrže a zajišťování odběrů vody. Na sdruženém objektu je umístěna strojovna, z níž se provádí manipulace. Přístup do objektu je po ocelové lávce z koruny hráze.

Jelikož hlavním účelem vodního je zajistit odběry vody, jsou ve dvou výškových úrovních umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Potrubí vodárenského odběru má průměr 400 m. Spodní výpusti tvoří dvě potrubí o průměru 800 mm uzavíraná šoupátky na návodní straně a regulačními segmenty na výtoku. Potrubí spodních výpustí ústí do odpadní štoly a poté pokračuje až do koryta pod hráz. Celková kapacita spodních výpustí je cca 13,5 m³/s.

Charakteristika vodního díla

Hráz je kamenitá sypaná s návodním těsnícím pláštěm z PVC fólie, chráněné betonovými prefabrikáty. Podloží hráze tvoří žula a těsnící plášť je do podloží zavázán betonovým blokem s injekční a revizní štolou, umístěným v patě návodního svahu. Návodní i vzdušní svah je upraven ve sklonu 1 : 2 a vzdušní svah je oset trávou.

Na koruně hráze o šířce 6,0 m je zřízena vozovka, která je na návodní straně opatřena betonovou zídkou sloužící jako vlnolam. K zajišťování minimálního průtoku v toku pod vodním dílem – asanačního průtoku – je zde osazeno asanační potrubí o průměru 150 mm.

K převádění povodňových průtoků slouží boční bezpečnostní přeliv umístěný na levém břehu nádrže. Délka přelivné hrany je 10,95 m. Voda přepadá do spadiště a dále odtéká betonovým skluzem dlouhým 235 m do vývaru pod hrází. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 8,9 m³/s.

Základní údaje:

Nádrž:VD Landštejn
Tok:Pstruhovec, km 9,18
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Dyje
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr, protipovodňová ochrana
Uvedení do provozu:1973

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,444 mil. m³
Hladina stálého nadržení:560,80 m n.m.
Zásobní prostor:2,590 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:572,70 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,232 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:573,30 m n.m.
Celkový objem:3,266 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná kamenitá
Těsnění:návodní těsnící plášť
Kóta koruny:575,70 m n.m.
Šířka koruny:6,00 m
Délka hráze v koruně:376,0 m
Výška hráze nade dnem:23,40 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 800  mm
Provozní uzávěr:segment
Kapacita při max. hladině:2 × 7,06  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:2 × 150  mm
Kapacita při max. zás. hladině:2 × 0,27  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:boční, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 10,95  m
Kóta přelivu:572,7  m n.m.
Kapacita při max. hladině:8,92  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-14-01-065 
Plocha povodí:12,70 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,090 m³/s
Q100 :20,000 m³/s
Q355d:0,003 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:5,000 m³/s
Minimální odtok:0,008 m³/s

Poloha:

Kraj:Jihočeský
Okres:Jindřichův Hradec
Obec s rozš. působností:Jindřichův Hradec
Obec:Staré Město pod Landštejnem
Katastr. území:Staré Město pod Landštejnem

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:2/2016