VD Bojkovice

Z historie vodního díla Bojkovice

Přehrada Bojkovice na Kolelačském potoce se nachází asi 2 km severovýchodně od obce Bojkovice. Protože nádrž měla sloužit vodárenským účelům, byl pro její výstavbu vybrán potok, jehož povodí je většinou zalesněné a bez soustředěné zástavby. Koruna hráze je široká 4,5 m a je zpevněna pro potřeby obsluhy vodního díla. Na koruně hráze slouží jako zábradlí betonová zídka, která má současně funkci vlnolamu.

Veškerá manipulace s vodou na vodním díle se děje pomocí jediného sdruženého funkčního objektu u pravého břehu hráze, který slouží k odběrům vody, k vypouštění vody z nádrže a k převádění povodní přes bezpečnostní přeliv. 

Jelikož hlavním účelem vodního díla je zajistit odběry vody, jsou ve dvou výškových úrovních ve sdruženém funkčním objektu umístěny vodárenské odběry, kterými lze podle okamžité jakosti vody v nádrži přizpůsobit úroveň odebírané vody. Potrubí je vedeno odpadní štolou, kde je zavěšeno pod stropem. Před vývarem odbočuje vlevo a je dále vedeno pod zemí po levém břehu do úpravny vody. Délka ocelového přívodního potrubí k úpravně je 1,525 km a jeho kapacita je 52 l/s. Veškeré uzávěry se ovládají přímo ve strojovně sdruženého funkčního objektu.

Ve sdruženém objektu jsou dvě samostatné, symetricky uspořádané, shodné výpusti o průměru 800 mm, které ústí do odpadní štoly. Mezi návodním a provozním uzávěrem je na výpusti napojena samostatná výpust pro vypouštění malých průtoků – asanační výpust. Na výpustech jsou návodní a provozní šoupátkové uzávěry, jež jsou umístěny, včetně ovládání, v komoře uzávěrů. Do komory uzávěrů ve strojovně je přístup lávkou z koruny hráze a točivým schodištěm. 

Stavba a účel vodního díla

Výstavbu nádrže jako zdroj vody pro strojírenský průmysl v Bojkovicích podpořilo na začátku 60. let minulého století ministerstvo všeobecného strojírenství. Investiční záměr byl zpracován v roce 1961, stavba přehrady byla povolena Okresním národním výborem v Uherském Hradišti v roce 1963. Výstavba probíhala od října 1963 do prosince 1966. Hlavním účelem vodního díla je zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Uherský Brod a zajistit minimální průtok v toku pod hrází.

Pro udržení dostatečné jakosti tohoto zdroje povrchové vody byla v povodí nádrže stanovena ochranná pásma vodního zdroje.

Charakteristika vodního díla 

Hráz byla vybudována jako zemní sypaná, z místních štěrkových materiálů s příměsemi hlín. Nepropustnost násypu je zajištěna těsnicí vrstvou ze sprašových hlín při návodním svahu hráze, opevněném kamennou dlažbou, vzdušní svah je pokryt humusem a zatravněn. Hráz je nasypána na podloží tvořeném vrstvami pískovců a jílovců, půdorysně je přímá. Provozní šoupátkové uzávěry, jež jsou umístěny, včetně ovládání, v komoře uzávěrů. Do komory uzávěrů ve strojovně je přístup lávkou z koruny hráze a točivým schodištěm. 

Zajímavosti

Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 59 m³/s, přičemž tzv. stoletý průtok na Kolelačském potoce je cca 36 m³/s.

Základní údaje:

Nádrž:VD Bojkovice
Tok:Kolelač, km 2,70
Správce:Povodí Moravy
Závod:závod Střední Morava
Účel:zajištění MQ, vodárenský odběr
Uvedení do provozu:1966

Podrobné technické údaje ▾

Nádrž:

Stálé nadržení:0,021 mil. m³
Hladina stálého nadržení:311,40 m n.m.
Zásobní prostor:0,718 mil. m³
Hladina zásobního prostoru:320,86 m n.m.
Prostor retenční ovladatelný:0,739 mil. m³
Hladina retenčního ovladatelného prostoru:320,86 m n.m.
Prostor retenční neovladatelný:0,169 mil. m³
Hladina retenčního neovladatelného prostoru:321,90 m n.m.
Celkový objem:0,908 mil. m³

Hráz:

Typ hráze:sypaná ze zahliněných štěrků
Těsnění:návodní hlinité těsnění
Kóta koruny:322,70 m n.m.
Šířka koruny:4,50 m
Délka hráze v koruně:198,0 m
Výška hráze nade dnem:16,00 m

Spodní výpusti:

Počet x průměr:2 × 800  mm
Provozní uzávěr:šoupátko
Kapacita při max. hladině:6,0 + 5,7  m³/s

Asanační výpusti:

Počet x průměr:1 × 200  mm
Kapacita při max. zás. hladině:0,27  m³/s

Bezpečnostní přeliv:

Typ bezpečnostního přelivu:šachtový, nehrazený
Počet polí x délka přelivu:1 × 22,23  m
Kóta přelivu:320,86  m n.m.
Kapacita při max. hladině:56  m³/s

Hydrologické údaje:

Číslo hydrologického pořadí:4-13-01-087 
Plocha povodí:13,90 km²
Průměrný dlouhodobý roční průtok:0,099 m³/s
Q100 :45,000 m³/s
Q355d:0,001 m³/s

Účinek nádrže:

Neškodný odtok:6,000 m³/s

Poloha:

Kraj:Zlínský
Okres:Uherské Hradiště
Obec s rozš. působností:Uherský Brod
Obec:Pitín
Katastr. území:Pitín

Poznámky:

Výškový systém:Balt p.v.
Naposledy aktualizováno:9/2022