Spoluužívání malé vodní nádrže Rouské

SPOLUUŽÍVÁNÍ MAJETKU – NABÍDKA SPOLUUŽÍVÁNÍ č. 13/2020 

Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí ke spoluužívání malou vodní nádrž Rouské v k. ú. Rouské.

I. Předmět smlouvy o spoluužívání 

Předmětem smlouvy o spoluužívání bude úplatné přenechání předmětu smlouvy popsaného níže a s tím spojené plnění povinností vyplývajících ze schváleného manipulačního řádu, z příslušných správních rozhodnutí a uzavřené smlouvy o spoluužívání. 

Předmětem smlouvy o spoluužívání je:

Vodní dílo:

  • vodní nádrž Rouské, která je souborem níže uvedených objektů:

a) hráz,

b) sdružený objekt (bezpečnostní přeliv, spodní výpust, výpustné potrubí)

c) nádrž

d) potrubí pro převod MZP

 

Vodní dílo se nachází na pozemku ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy, s.p. , a to na pozemku parc. č. 159/1 v k. ú. Rouské,
a dále na pozemcích ve vlastnictví třetích osob, a to na pozemcích parc. č. st. 150,
parc. č. st. 179, parc. č. st. 176, parc. č. 149/2, parc. č. 152/1, parc. č. 152/2, parc. č. 153/1, parc. č. 153/2, parc. č. 153/3, parc. č. 159/2, parc. č. 159/4, parc. č. 160/1, parc. č. 160/2, parc.č. 162/2, parc. č. 162/3, parc. č. 171/2, parc. č. 172/1, parc. č. 172/2, parc. č. 160/3
v k. ú. Rouské. 

Vodní dílo se tedy nachází i na pozemcích, ke kterým nevykonává vlastník Povodí Moravy, s.p., právo hospodařit, a proto tyto pozemky nejsou předmětem spoluužívání a smluvní vztahy vztahující se k těmto pozemkům jsou pouze věcí spoluuživatele.

 

II. Popis předmětu spoluužívání

Podrobnější informace o vodním díle budou poskytnuty na vyžádání. 

Doba spoluužívání se předpokládá od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025. 

Výši úplaty za spoluužívání stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše úplaty nesmí být nižší než 17.731 Kč za každý kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Každý zájemce je oprávněn požádat o prohlídku vodního díla s předem nahlášenou návštěvou po dohodě na tel. čísle: 571 685 096 – Ing. Pavlína Burdíková, vedoucí provozu Valašské Meziříčí, v pracovní dny od 9.00 do 14.00 hodin, a to v termínu od 29. 9. 2020 do 29. 10. 2020. Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o spoluužívání, který je přílohou této výzvy. 

Spoluuživatel bude povinen předmět smlouvy o spoluužívání provozovat a udržovat za smluvně ujednaných podmínek, v souladu s účelem smlouvy s tím, že ponese veškerou odpovědnost za možné škody, které vzniknou na majetku Povodí Moravy, s.p., případně na zdraví a majetku třetích osob v příčinné souvislosti s provozováním předmětu smlouvy o spoluužívání v rozporu s manipulačním řádem, rozhodnutími příslušných úřadů, pokyny Povodí Moravy, s.p., a smlouvou.

 

III. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČ, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty za spoluužívání, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje
do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky je oprávněnou osobou podepsaný návrh smlouvy o spoluužívání včetně všech požadovaných příloh.

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

“Vodní nádrž Rouské – nabídka spoluužívání č. 13/2020“,

na adresu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 30. 10. 2020 ve 12 hodin. 

Jediným hodnotícím kritériem je výše úplaty za spoluužívání za kalendářní rok v Kč.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše úplaty za spoluužívání, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku úplaty za spoluužívání za jeden kalendářní rok.

 

IV. Povinnosti vyhlašovatele a spoluuživatele

 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 5 pracovních dnů uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude následně zaslána fyzicky či e-mailem smlouva o spoluužívání k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o spoluužívání tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným spoluuživatelem o doplnění, případně
o dílčí úpravě smlouvy o spoluužívání. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o spoluužívání je platná podpisem smluvních stran a účinná od 1. 1. 2021, případně uveřejněním v registru smluv.

e) V případě, že spoluuživatel nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá spoluuživatel jasně najevo, že smlouvu o spoluužívání nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p., si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu. 

 

Přílohy:

Návrh smlouvy o spoluužívání

Příloha č. 1

Příloha č. 2

 

 

publikováno 23. září 2020, 10:09 štítky: spoluužívání, malá vodní nádrž Rouské,