Pronájem pozemku v k. ú. Bystrc

Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno, nabízí k pronájmu

pozemek v k. ú. Bystrc.

I. Předmět nájemní smlouvy

Předmětem smlouvy je nájem pozemku parc. č. 3537/4 o výměře 419 m2, k. ú. Bystrc, pro rekreační účely. 

Doba nájmu se předpokládá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2027. 

Výši nájemného stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše nájemného nesmí být nižší než 11 523 Kč za kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální úrovní, nebude nabídka hodnocena. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu nájemní smlouvy, který je přílohou této výzvy.

II. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručování (pokud se liší od adresy trvalého pobytu), telefon a e-mail.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení, adresa pro doručování, telefon, e-mail a ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty nájemného, která musí být uvedena číselně v Kč.

d) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

e) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh nájemní smlouvy včetně všech požadovaných příloh.

 

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

„Nájem pozemku – Bystrc – nabídka č. P1/2023“

na adresu Povodí Moravy, s.p., Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, nebo doručena osobně na podatelnu. Příjem nabídek bude ukončen dne 30. 7. 2023 ve 14 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše nájemného za kalendářní rok v Kč.

 

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny dle výše nájemného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku nájemného za jeden kalendářní rok.

 

III. Povinnosti vyhlašovatele a nájemce 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zdali jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či e-mailem nájemní smlouva k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu nájemní smlouvy tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným nájemcem o doplnění, případně 
o dílčí úpravě nájemní smlouvy. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Nájemní smlouva je platná a účinná podpisem smluvních stran, případně uveřejněním v registru smluv.

e) V případě, že nájemce nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá nájemce jasně najevo, že nájemní smlouvu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p., si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 

 Přílohy:

 

publikováno 27. června 2023, 13:51 štítky: pronájem, pozemek, Bystrc,