Pozemky k zemědělskému pachtu – k. ú. Pouzdřany, Vranovice nad Svratkou a Uherčice u Hustopečí , úsek 16P

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, nabízí pozemky k zemědělskému pachtu:

 • p. č. 619/2, k. ú. Pouzdřany
 • p. č. 2531/15, k. ú. Vranovice nad Svratkou
 • p. č. 713/2, k. ú. Pouzdřany
 • p. č. 768/6, k. ú. Uherčice u Hustopečí
 • p. č. 768/63, k. ú. Uherčice u Hustopečí
 • p. č. 768/62 k. ú. Uherčice u Hustopečí
 • p. č. 768/67, k. ú. Uherčice u Hustopečí
 • p. č. 768/4, k. ú. Uherčice u Hustopečí

I. Předmět smlouvy o zemědělském pachtu:

Účelem pachtu je sečení travního porostu a sběr trávy či sena na levém břehu významného vodního toku Svratka. Úsek začíná nad železničním mostem a končí pod jezem Uherčice.

II. Předmětem pachtu jsou pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž má Povodí Moravy, s.p.  právo hospodařit:

 • p. č. 619/2 o výměře 2253 m2, k. ú. Pouzdřany

levý břeh VVT Svratka nad železničním mostem, řkm 8,0 – 8,2

 • p. č. 2531/15 o výměře 4803 m2, k. ú. Vranovice nad Svratkou

levý břeh VVT Svratka, řkm 8,2 – 8,58

 • p. č. 713/2 o výměře 3865 m2, k. ú. Pouzdřany

levý břeh VVT Svratka, řkm 8,58 – 8,95

 • p. č. 768/6 o výměře 319 m2, k. ú. Uherčice u Hustopečí

levý břeh VVT Svratka, řkm 8,79 – 8,82

 • p. č. 768/63 o výměře 1095 m2, k. ú. Uherčice u Hustopečí

levý břeh VVT Svratka, řkm 8,95 – 9,05

 • p. č. 768/62 o výměře 1765 m2, k. ú. Uherčice u Hustopečí

levý břeh VVT Svratka, řkm 9,05 – 9,25

 • p. č. 768/67 o výměře 2573 m2, k. ú. Uherčice u Hustopečí

levý břeh VVT Svratka, soutok se Šatavou, řkm 9,25 – 9,45

 • p. č. 768/4 o výměře 6698 m2, k. ú. Uherčice u Hustopečí

levý břeh VVT Svratka, pod jezem Uherčice, řkm 9,45 – 9,9

Celková výměra pozemků pro pacht činí 23371 m2 (dále jen „předmět pachtu“).

III. Doba pachtu se předpokládá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy o zemědělském pachtu do dne 31. 12. 2023.

IV. Pachtovné:

Výši pachtovného stanoví zájemce dle svého uvážení, avšak výše pachtovného nesmí být nižší než 12 513 Kč za každý kalendářní rok. V případě, že zájemce stanoví výši úplaty pod uvedenou minimální výší, nebude nabídka hodnocena. 

Podrobné podmínky smluvního vztahu jsou obsaženy v návrhu smlouvy o zemědělském pachtu, který je přílohou této výzvy.

V. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje:

a) U fyzických osob jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, případně včetně telefonu a e-mailu.

b) U právnických osob název, sídlo, IČO, bankovní spojení a závazná adresa pro doručování včetně telefonu a e-mailu, ID datové schránky.

c) Nabízená výše úplaty pachtovného, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota.

d) U právnických osob musí být přílohou výpis z Obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie ne starší tří měsíců), právnická osoba, která se nezapisuje do Obchodního rejstříku, doloží platný výpis z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je zapsána, případně písemnou smlouvu nebo zakládací listinu, která prokazuje vznik právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkaz na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká.

e) Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

f) Součástí nabídky musí být oprávněnou osobou doplněný a podepsaný návrh smlouvy o zemědělském pachtu včetně všech požadovaných příloh.

Návrh smlouvy o zemědělském pachtu

Přílohy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Nabídka musí být zaslána v zapečetěné obálce s označením

Neotevírat – nabídka

„Zemědělský pacht – Svratka – LB – nabídka č. 016P“

na adresu Povodí Moravy, závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, nebo doručena osobně na podatelnu v sídle Povodí Moravy, s.p., závod Střední Morava, Moravní náměstí 766, Uh. Hradiště. Příjem nabídek bude ukončen dne 29. 5. 2019
ve 12 hodin.

Jediným hodnotícím kritériem je výše pachtovného za kalendářní rok v Kč.

 VI. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle výše pachtovného, a to tak, že bude sestaveno pořadí, kdy na prvním místě se umístí nabídka, která bude obsahovat nejvyšší částku pachtovného za jeden kalendářní rok.

VII. Povinnosti vyhlašovatele a pachtýře 

a) Po vyhodnocení nabídek vyrozumí vyhlašovatel nejpozději do 10 pracovních dnů všechny uchazeče, zda jím zaslaná nabídka byla vybrána. Vítěznému uchazeči bude zaslána fyzicky či e-mailem smlouva o zemědělském pachtu k podpisu.

b) Vítěz nabídkového řízení (dále jen „pachtýř“) je mimo jiné povinen nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k podpisu smlouvy o zemědělském pachtu tuto smlouvu podepsat a podepsanou smlouvu v uvedené lhůtě doručit na adresu vyhlašovatele.

c) Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným pachtýřem o doplnění, případně 
o dílčí úpravě smlouvy o zemědělském pachtu. Tato možnost se netýká úpravy podstatných náležitostí smlouvy.

d) Smlouva o zemědělském pachtu je platná podpisem smluvních stran.

e) V případě, že pachtýř nesplní povinnost uvedenou pod písm. b) tohoto článku, jeho vítězství v nabídkovém řízení se ruší. Stejný účinek má, pokud dá pachtýř jasně najevo, že smlouvu o zemědělském pachtu nepodepíše. K jednání může být potom vyzván účastník nabídkového řízení, který se umístil na druhém místě.

f) Povodí Moravy, s.p. si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez udání důvodu. 

 

 

publikováno 3. května 2019, 11:30aktualizováno 20. května 2019, 06:39 štítky: pronájem, zemědělská půda, zemědělský pozemek, pacht,