Povodeň 1997 – dvacet let poté

BRNO – V průběhu dvaceti od průchodu nejničivější povodně na Moravě došlo na stovkách míst v územní působnosti Povodí Moravy, s.p. k výstavbě opatření, která mají za cíl ochránit životy a majetek občanů před ničivou silou povodní. A další opatření jsou připravována – jedna z nejzásadnějších stavebních akcí, výstavba II.B etapy protipovodňových opatření města Olomouce, bude například zahájena letos na podzim.

Katastrofální povodeň v červenci roku 1997 měla neočekávaně rychlý a dravý průběh s obrovskou ničivou sílou, kdy na horních tocích došlo k téměř totální devastaci koryt vodních toků. Voda dosahovala extrémní úrovně, plošný rozsah a hloubka rozlivů byly nad všechny dosavadní známé hodnoty. Povodeň, která s sebou valila katastrofálně velké množství splavenin, se svými parametry vymkla možnostem měření a monitorování.

 • povodeň postihla území v povodích řek Morava, Odra a horní Labe
 • povodeň byla způsobena zcela mimořádnými a intenzivními dešťovými srážkami
 • denní intenzity dosahovaly hodnot až 230 mm (místy > 600 mm/ 5 dní)
 • nejintenzivnější úhrny srážek byly naměřeny ve dnech 4. - 8. 7. 1997
 • řeka Morava zaznamenala vzestup hladiny o 2 až 6 m
 • zaplaveno bylo území o rozloze 12 500 km2 
 • šířka rozlivů dosahovala až 4 km
 • dosažené kulminační průtoky měly charaktery až 800leté povodně (stanice Raškov na vodním toku Morava).
 • povodeň si vyžádala 50 lidských obětí
 • zničeno nebo poničeno bylo 29 000 domů
 • jen v úseku mezi Kroměříží a Uherským Hradištěm sedimentovalo 350 – 400 tis. tun plavenin
 • způsobené škody byly vyčísleny na 62,6 mld. Kč

Z téměř 4 tisíc kilometrů toků, které byly ve správě Povodí Moravy, byla červencovou povodní zasažena polovina – tedy 2 000 km toků. Povodeň se vyznačovala neskutečnou dravostí vody – energie proudění byla schopna transportovat i kameny s rozměry přes 1 m.

Vodní nádrže výrazně zmenšily maximální odtoky proti přítokům. Největší efekt prokázala VD Slezská Harta patřící do správy Povodí Odry (přítok 192 m3/s, odtok nepřekročil 12 m3/s) a VD Vír spadající do správy Povodí Moravy (přítok 167 m3/s, odtok nepřekročil 38 m3/s).

Druhá vlna povodní ustoupila až 28. července 1997.

Povodí horní Moravy a Bečvy

Povodňovými rozlivy bylo v Olomouckém kraji postiženo 110 obcí a měst, evakuace proběhla ve 38 obcích a evakuováno bylo 7 850 osob, při povodni zahynulo v oblasti Olomouckého kraje 24 osob. Rozlivy zasáhly plochu 434 km2 a průměrná hloubka rozlivů dosahovala 2,5 - 3,0 m. Byly dosaženy průtoky přesahující výrazně hodnoty stoleté vody.

Odstraňování povodňových škod
Hned po povodních (v letech 1997 až 2004) zajišťovalo Povodí Moravy, s.p. nápravu povodňových škod na vodních tocích a dalším vodohospodářském majetku s celkovými rozpočtovými náklady 2,5 miliardy Kč. Na území Olomouckého kraje bylo realizováno celkem 152 akcí s náklady 1,051 miliardy Kč, což představovalo 43% z celkových povodňových škod. V Olomouckém kraji byly tyto škody odstraňovány v rámci cca 160 akcí.

Výstavba protipovodňových opatření (PPO)
Od povodní z roku 1997 bylo již realizováno přes 20 významných a rozsáhlých protipovodňových opatření a desítky drobných úprav a staveb. Mezi nejvýznamnější a největší patří realizace I. a II.A etapy ochrany Olomouce. Dále jsou to realizovaná opatření v horní části Moravy od Hanušovic přes Bohutín, Chromeč, Postřelmov, Sudkov, Lesnici, Leštinu až po Moravičany a Mitrovice, které se osvědčily a ukázaly svůj význam při povodni 2010.

V současnosti probíhá výběrové řízení na zhotovitele jedné z nejzásadnějších stavebních akcí – výstavby II. B etapy PPO města Olomouc. „Pokud se vše odehraje bez komplikací, mohla by realizace protipovodňových opatření začít letos na podzim a na kácení bychom navázali přípravnými pracemi jako je například vybudování lávky pro pěší vedle mostu Komenského,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václav Gargulák. Chystaná II. B etapa se týká úseku v centru Olomouce mezi křižovatkou u Bristolu a areálem univerzitních kolejí. Práce budou rozděleny do čtyř fází a potrvají 53 měsíců. Investorem akce je státní podnik Povodí Moravy, statutární město Olomouc se podílí formou souvisejících investic.

Povodí střední Moravy

Povodňovými rozlivy bylo zasaženo celkem 92 obcí, z toho více než 30 v okresech Kroměříž a Uherské Hradiště. Evakuováno bylo 34 tisíc obyvatel, nejvíce (20 tisíc) v okrese Uherské Hradiště a 10,5 tisíce v okrese Hodonín. Maximální průtoky jsou odhadovány na 500 m3/s v Kroměříži a 600 m3/s v Uherském Hradišti a Hodoníně.

Odstraňování povodňových škod
Po povodni bylo realizováno více než 165 akcí v celkové částce přesahující 350 mil. Kč. K nejvýznamnějším akcím patří rekonstrukce hrází v Záhlinicích, Kvasicích, Napajedlech, v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Veselí nad Moravou až po Vnorovy, rekonstrukce Nesytské a Očovské hráze u Hodonína. U řady hrází se prováděly těsnící stěny v těch místech, kde došlo k jejich protržení (Uherské Hradiště, Nedakonice).

Výstavba protipovodňových opatření (PPO)
Realizováno bylo např. protipovodňové opatření Otrokovice – levobřežní hráz, která zajišťuje ochranu města před vybřežením vod. Podobně významnou stavbou byla v letech 1999 – 2001 rekonstrukce jezu ve Veselí nad Moravou. Nejvýznamnější protipovodňová opatření byla realizována na Litavě v městě Slavkov u Brna a v Napajedlech. Ve Slavkově proběhla první etapa v r. 2007 pod názvem „Litava Slavkov u Brna, zvýšení kapacity koryta“. Tato stavba zajistila městu ochranu před povodněmi z Litavy. Na tuto akci navázala stavba „Město Slavkov u Brna, povodňová ochrana města“. Protipovodňová ochrana Napajedel byla také realizována v několika etapách. První dvě etapy zahrnující levý břeh byly dokončeny již v roce 2004. Další etapa, řešící pravý břeh, byla dokončena v roce 2011. Jenom ta stála 20 mil. Kč. Dokončeno je také protipovodňové opatření Uherské Hradiště I. etapa.

Povodí Dyje

Rok 1997 nebyl v působnosti závodu Dyje tak katastrofický, jako na řece Moravě, o to horší byly povodně v roce 2002 a 2006, kdy rozsah povodňových škod byl skutečně ničivý a v desítkách měřících profilů byly zaznamenány vesměs III. stupně povodňové aktivity. 

Rekapitulace staveb protipovodňové ochrany

Povodně v roce 1997 představují důležitý mezník a odstartovaly výstavbu řady protipovodňových opatření. Další opatření vznikla v důsledku zkušeností s povodněmi v letech 2006 a 2010.

 Bezprostředně po ničivé povodni v červenci roku 1997 byla spolu s odstraňováním povodňových škod zahájena také příprava a realizace nových protipovodňových opatření. V roce 1998 zpracovalo Povodí Moravy ve spolupráci se společností Aquatis, a.s. „Generel protipovodňových opatření v povodí Moravy“, což je soubor navržených vodních nádrží, poldrů, řízených rozlivů, ochranných hrází, zkapacitnění toků aj. Realizací navržených protipovodňových opatření by se docílilo ochrany sídel před povodní charakteru a velikosti povodně z července roku 1997. Z tohoto generelu se vycházelo při přípravě jednotlivých akcí.

V období od roku 1999 do roku 2001 bylo zrealizováno celkem 14 protipovodňových opatření, zpracováno 6 studií odtokových poměrů a 2 studie stanovení zátopových území. Celkové vynaložené náklady byly 184 mil. Kč. Nejvýznamnější akcí bylo zkapacitnění toku Moravy v Hanušovicích, ochranné hráze u Rudy nad Moravou, rekonstrukce jezu na řece Jihlavě v Třebíči, rekonstrukce jezu na Dřevnici v Přílukách, ochranné hráze Očovská a Nesytská u Moravy pod Hodonínem.

Také některé investiční akce z programu „Odstraňování následku povodně 1997“, především rekonstrukce ochranných hrází, rekonstrukce pevných jezů na pohyblivé a zkapacitňování toků měly protipovodňový charakter.

 

Stavby realizované v rámci 0. etapy PPO

 
     

název akce

realizace stavby

zahájení

ukončení

 

Morava, Ruda – hráze

2000

2001

Morava, Nedakonice – rek. hráze PB

1999

2000

Morava, Huštěnovice – Babice, rek.hrází a odst.ramen

2000

2001

Říka, Slavičín – ochranné zdi

2000

2001

Morava, Otrokovice LB 163,3-164,9 hráz

2000

2001

Dřevnice, Příluky, rekonstrukce jezu

2000

2001

Jihlava, jez Podklášteří, Třebíč

1999

2000

Třebůvka, km 28,7-30,0 Radkov – místní trať

1999

1999

Morava, km 328,10-328,8 opěrné zdi

1999

2000

Desná, km 11,607-12,109, Šumperk, hráz LB

2000

2000

Morava, Hanušovice – Holba, hrázování

1999

2000

Morava, Očovská hráz, km 115,3-116,9

1999

2000

Morava, Hodonín, Nesyt – rek. hráze

2000

2001

Svitavy, Svitavy PPO I.etapa

2000

2001

 

V letech 2002 – 2007 probíhal program 229 060 Prevence před povodněmi I. V rámci 4 podprogramů bylo realizováno celkem 50 akcí s celkovými náklady 1 367 mil. Kč.

Stavby realizované v rámci PPO I. etapa (2002-2007)

     

název akce

realizace stavby

zahájení

ukončení

     

Jihlava, Třebíč, PPO

2004

2005

Svitava, Svitavy PPO II.etapa

2004

2005

Svitava, Rájec – Jestřebí, poldr (jen PD k ÚŘ)

VD Znojmo, rekonstrukce hráze

2005

2006

Svratka, Židlochovice – PPO

2006

2007

Morava, Bohutín – Chromeč, ochranná zeď PB

2006

2006

Moravská Sázava, výustní trať – rek. hrází PB

2002

2003

Morava, Olomouc I. etapa

2006

2007

Morava, Leština – rekonstrukce hráze

2004

2005

Morava, Hanušovice Pod lesem, hrázování

2002

2003

Morava, Raškov Dvůr, ochranná hráz

2005

2005

Morava, Postřelmov hráz PB

2003

2004

Desná, Sudkov, hráz LB

2003

2004

Morava, Bohutín – Olšany, hrázování LB

2004

2005

Moravská Sázava, poldr Žichlínek

2006

2007

VD Bystřička – rekonstrukce hráze

2003

2005

Bobrovec, rekonstr. hráze LB, km 0,0-5,0

2003

2004

Dřevnice, Želechovice – Lůžlovice

2004

2006

Dřevnice, ohrázování km 16,125-18,341

2002

2003

Dřevnice, km 1,724-3,550 zajištění průtočnosti koryta

2003

2006

Rusava, Holešov, protipovodňová zeď

2002

2002

Kudlovický potok, Babice – rekonstrukce hráze

2002

2002

Morava, Napajedla – LB hráz 172,526-175,620

2002

2005

Morava, jez Hodonín – rekonstrukce

2006

2007

Morava, Uh.Hradiště LB, rekonstrukce hráze

2002

2003

Morava, Veselí n/Mor. – rekonstrukce LB, PB

2003

2003

Morava, St.Město, Uh.Hradiště, PPO (jen PD k ÚŘ)

Haná, Malá Haná – Dědice

2003

2003

Morava, Moravský Písek, PPO

2004

2005

Litava, Slavkov u Brna – zvýšení kapacity koryta

2006

2007

V letech 2007 – 2014 probíhal program 129 120 Podpora prevence před povodněmi II. V rámci 4 podprogramů bylo realizováno 44 akcí, z toho bylo 11 převzato po Zemědělské vodohospodářské správě po její transformaci do podniků povodí k 1. 1. 2011. Celkové vynaložené náklady byly 1 770 mil. Kč.

Stavby realizované v II. etapě PPO

   
     

název akce

realizace stavby

zahájení

ukončení

     

SN Černá

2012

2013

PPO Př. 02 Panenského potoka

2012

2012

PPO Hlubočanský

2011

2011

ZKT Mlýnský náhon OO Vlkoš

2008

2009

ZKT Kurdějovský potok

2010

2012

ZKT Lačnovského potoka

2008

2010

ZKT Dobřínský

2012

2013

Úprava toku – PPO Rudíkov

2012

2013

Suché nádrže a zasakovací a svodné průlehy Zábřeh – Ráječek

2012

2012

Morava, Olomouc – Černovír, ochranná hráz LB

2007

2007

Svitava, Spešov – ochranné hráze

2010

2010

Morava, Lesnice, ochranná hráz

2009

2009

Třebůvka, Moravičany – hrázování

2010

2011

Svitava, Blansko, úprava koryta

2009

2009

Svitava, Letovice – zvýšení kapacity koryta

2010

2011

Svratka, Unčín – zvýšení kapacity koryta

2012

2013

Morava, Mitrovice, ochranné hráze

2011

2011

Morava, Uherské Hradiště – Jarošov, sanace průsaků LB hráze

2009

2009

Oslava, Dlouhá Loučka – rekonstrukce hrází PB

2010

2011

Protipovodňová opatření v k. ú. Pravlov

2012

2013

Morava, Uherské Hradiště, Staré Město – zvýšení kapacity koryta I. etapa

2013

2013

Jihlava, Třebíč – zvýšení kapacity koryta II. etapa – stavební část

2010

2012

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa A, stavební část

2012

2013

PPO v Rájci – Jestřebí

2011

2011

Znojmo, stavební úpravy na kanalizaci Melkusova – Krapkova

2011

2013

Napajedla – protipovodňová opatření pravého břehu řeky Moravy

2010

2011

Slavkov u Brna – protipovodňová ochrana města

2011

2012

Zkapacitnění koryta potoka Pstruhovec

2011

2011

Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí

2012

2013

Protipovodňová hráz Juřinka II

2011

2011

VD Bystřička – rekonstrukce přelivu

2008

2010

VD Vranov – rekonstrukce manipulačních zařízení

2009

2011

VD Fryšták – zkapacitnění skluzu

2011

2011

VD Karolinka – rekonstrukce hráze

2012

2013

VD Plumlov – rekonstrukce návodního líce a koruny hráze

2012

2013

 

V současné době probíhá realizace III. etapy protipovodňových opatření program 129 260 Podpora prevence před povodněmi III (2014 -2019), v rámci které předpokládá Povodí Moravy investice do výstavby ochrany měst a obcí v hodnotě 1 380 mil Kč.

Stavby realizované v III. etapě PPO – trvání do roku 2019

     

název akce

realizace stavby

zahájení

ukončení

     

VD Vranov – rekonstrukce koruny hráze

2 016

2018

VD Koryčany – rekonstrukce VD

2 017

2019

VD Opatovice – rekonstrukce VD

2 016

2019

Poldr Mysločovice

2 016

2016

Bečva, Přerov – PPO nad jezem – 1P/04 Nábřeží E. Beneše

2 016

2017

Protipovodňová opatření města Pohořelice

2 016

2019

Svitava, Svitavy – zvýšení kapacity koryta III. etapa

2 016

2018

Bečva, Přerov – PPO nad jezem – 1L/08 - nábřežní betonová zídka

2 016

2016

Dyje, Břeclav – protipovodňová opatření I. etapa

2 016

2018

VD Boskovice – rekonstrukce vodního díla – zvýšení bezpečnosti za povodní

2 017

2019

Olšava, Uherský Brod PPO

2 017

2019

Olšava, Kunovice – protipovodňová ochrana

2 017

2019

Bečva, Lipník nad Bečvou – PPO města

2 017

2019

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

2 017

2023

Bečva, Hranice na Moravě, PPO města (pouze rekonstrukce jezu)

2 017

2019

Petr Chmelař
tiskový mluvčí
Tel.: +420 606 044 895 E-mail: chmelar@pmo.cz

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 28. června 2017, 10:35 štítky: povodně,