Odborníci o budoucnosti Baťova kanálu: Má potenciál pojmout až 200 tisíc návštěvníků

Ještě před otevřením přístavu ve Veselí nad Moravou proběhla v pátek 28. května 2021
na veselském Panském dvoře konference s odbornou veřejností, kde se diskutovala budoucnost rozvoje Baťova kanálu, investiční a rozvojové plány. Novodobá historie
je spojena právě s veselským přístavem, který se nyní otevře v novém kabátu.
 

Město Veselí nad Moravou, státní organizace Ředitelství vodních cest, Povodí Moravy a obecně prospěšná společnost Baťův kanál intenzivně pracovali na tom, aby se přístav mohl modernizovat, otevřít se turistům na novou sezónu a aby koryto Baťova kanálu od Vnorov po Veselí nad Moravou prošlo opravami. Práce na přístavu jsou již úspěšně dokončeny a otevírání přístavu ve Veselí nad Moravou s prezentací všech realizovaných projektů na Baťově kanálu proběhne v sobotu 29. května 2021 od 13:30 hodin. Ještě před samotným otevřením se sešli odborníci napříč oborem, aby diskutovali, jaké změny a vize Baťův kanál čekají. 

Správce Baťova kanálu, Povodí Moravy, s. p., dokončuje několik akcí, které zvýší komfort
i bezpečnost plavby na Baťově kanálu. Kromě oprav opevnění v uceleném úseku Veselí – Vnorovy plynule probíhají práce na novém přístavišti Kunovský les. Společně s tím Povodí Moravy připravuje rozsáhlou modernizaci rejd plavebních komor a stavbu nového přístavu Napajedla.Modernizace rejd plavebních komor proběhne na 11 zdymadlech a zvýší bezpečnost a plynulost plavby zejména při vjezdu a výjezdu z plavebních komor. Nový přístav Napajedla se stane největším přístavem na celém Baťově kanálu a výrazně navýší kapacitu pro krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé stání rekreačních plavidel. „Přístav Napajedla poskytne stání až pro 77 plavidel a současně nabídne návštěvníkům Baťova kanálu nejmodernější zázemí pro plavbu a rekreaci. Přístav bude navíc plnit i ochrannou funkci během povodní. Přípravy vrcholí a rádi bychom začali se stavbou už v příštím roce,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák.

Další rozvoj rekreační plavby na Baťově kanále bude podpořen také Ředitelstvím vodních cest ČR díky výstavbě infrastruktury vodní cesty ve dvou hlavních oblastech. „Předně se jedná o prodloužení splavné vodní cesty do atraktivních destinací, které přinese jak nové návštěvníky, tak i nabídne další možnost plavby mimo dnes již zaplněné úseky vodní cesty. Věřím, že splavnění do Hodonína začneme po dokončení výběru zhotovitele stavby již letos budovat. Povolovací proces prodloužení na sever do Kroměříže plavební komorou Bělov ještě zabere nějaký čas. Novou příležitostí pak je plavební okruh mezi Vnorovy a Veselím nad Moravou,“ uvedl ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů. 

Druhou oblastí je zvyšování přístavních kapacit výstavbou nových přístavů např. Slovácko, vybavených i všemi potřebnými službami, protože dosavadní přístavy jsou v sezóně zaplněny plavidly. Na přelomu letošního a příštího roku začneme rozšiřovat přístaviště Strážnice, v dalších letech pak budou prodloužena přístaviště v Napajedlech a v Uherském Ostrohu,“ dodal.

Veselská radnice je připravena podporovat projekty, které pomůžou městu i celému regionu růst. „Můžeme jen opakovat, jak jsme velmi rádi, že se ve Veselí nad Moravou podařilo zrealizovat hned tři velké investiční akce – jedna je v gesci města, další probíhaly pod záštitou Ředitelství vodních cest a Povodí Moravy. Celá myšlenka využití Baťova kanálu pochází právě z našeho města, konkrétně od městského architekta pana Iva Ondračky, který stál u ideji proměnit nevyužívaný průplav propojující města k rekreaci a zvýšení potenciálu cestovního ruchu nejen v našem městě, ale celém regionu,“ popsal důležitost Baťova kanálu starosta města Veselí nad Moravou, Petr Kolář. 

Vojtěch Bártek, který za obecně prospěšnou společnost Baťův kanál pomáhá udržovat v chodu přístavy a fungování plavby jako takové doufá, že spolupráce všech subjektů bude i nadále fungovat a prohlubovat se. „Jsme nadšeni, že si stát všímá důležitosti Baťova kanálu. Každá investice přináší mnohonásobně více turistů do našeho regionu, což podporuje také velké kulturní vyžití, krásná příroda a další lákadla, která Slovácko turistům nabízí. Jedná se o vodní tok, který může v mnohém konkurovat evropským kanálům a byla by obrovská škoda, kdyby zůstal opomíjen.“

Připravované a dokončované investiční akce Povodí Moravy, s. p. :

Přístav Napajedla

V rámci projektu bude vybudován přístav určený pro krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé stání rekreačních plavidel, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu cestujících. Přístav má rovněž ochrannou funkci během povodňových průtoků. Uvažovaná kapacita přístavu je 77 plavidel. Technicky se jedná o vybudování nového přístavního bazénu, řešení vjezdového objektu do přístavu a servisního centra. Součástí přístavu budou rovněž další související objekty jako sjezd pro lodě, čerpací stanice, přípojky apod.

Předpoklad realizace: 2022 – 2024

Předpokládané náklady: 115 mil. Kč

Modernizace rejd plavebních komor

Technické řešení modernizace rejd plavebních komor je navrženo dle lokálních podmínek ve dvou variantách: 1) pevné vyvazovací molo na nosných sloupech vetknutých do dna vodní cesty 2) varianta svislé stěny z beraněných štětovnic s betonovým zhlavím. Modernizací projdou rejdy 11 plavebních komor.

Předpoklad realizace: 2021 – 2025

Předpokládané náklady: 61 mil. Kč

Oprava břehového opevnění v úseku Veselí nad Moravou – Vnorovy

Stavba navazuje na opravy předchozích úseků Baťova kanálu v předchozích letech. V části plavebního kanálu mezi plavebními komorami Vnorovy I a Veselí nad Moravou proběhlo v době mimo hlavní plavební sezónu snížení hladiny, aby stavební stroje mohly provádět patřičné úkony při obnově parametrů plavební dráhy, opravě a zajištění stabilizace břehů a hrází plavebního kanálu. Stavba byla rozdělena na dvě etapy. V první etapě od října 2019 do konce dubna 2020 proběhly práce v úseku od plavební komory Veselí nad Moravou po železniční most. Došlo k odstranění nánosů a provedení opravy opevnění lomovým kamenem. Ve druhé etapě od října 2020 do dubna 2021 pokračovaly opravy od plavební komory Vnorovy I. po železniční most.

Realizace:2019 – 2021

Náklady: 53 mil. Kč

Přístaviště Kunovský Les

Nad plavební komorou vznikne přístavní molo, na které navazuje horní rejda plavební komory. Horní rejda projde kompletní modernizací. Součástí bude také nové plavební značení a osvětlení. Na přístaviště povede chodník, který umožní bezbariérový přístup. Přístaviště zajistí vyšší komfort i bezpečnost návštěvníků Baťova kanálu. Přístaviště včetně horní rejdy plavební komory bude dlouhé 120 metrů a povede v 5 výškových úrovních. Zhlaví prostoru čekacího stání a prostoru pro výjezd plavidel bude vybaveno dubovými deskami. Na zhlaví budou umístěna pacholata a rohatinky umožňující vyvazování plavidel.

Realizace: 2020 – 2021

Náklady: 9,8 mil. Kč

Servisní stání pro služební plavidla

Účelem stavby je vybudování nové kapacity servisních kotvících míst pro služební plavidla správce toku, plavidla Policie ČR, Státní plavební správy a složek záchranného integrovaného systému, určených k bezpečnému krátkodobému či dlouhodobému kotvení na vodní cestě. Stání umožní snadný přístup jednotek k vodnímu toku a tím zkrátí čas nezbytný pro zásah. Nová servisní stání služebních plavidel v Sudoměřicích a Spytihněvi doplní již dříve realizovaná servisní stání ve Vnorovech (Vnorovy I a II), Veselí nad Moravou a Uherském Hradišti.

Realizace: 2021

Náklady: 9,5 mil Kč

Modernizace nápustného stavidla Veselí nad Moravou

Z důvodů značného nárůstu rekreační plavby, zvyšujícím se nárokům na její plynulost a četnost proplavování na plavebních komorách, je stávající technické řešení původního nápustného objektu nevyhovující a nedostačující. Modernizací nápustného stavidla bude odstraněno riziko havarijního přerušení plavby na jižním úseku Baťova kanálu od Veselí nad Moravou až po jez Sudoměřice (budoucí PK Rohatec), kontinuální zajištění plynulého a bezpečného průtoku, udržování stabilní plavební hladiny, zabezpečení napouštění všech plavebních komor na tomto úseku a zamezení nátoku splavenin do kanálového úseku vodní cesty.

Realizace: 2021 – 2022

Náklady: 15 mil. Kč

Další informace:

Bc. Petr Chmelař

tiskový mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu

T +420 541 637 319 M+420 606 044 895

publikováno 31. května 2021, 18:12aktualizováno 31. května 2021, 18:21 štítky: Baťův kanál, Napajedla, přístav, přístaviště, plavební komory, plavební komora, modernizace rejd, Kunovský Les,