Konference Vodní nádrže 2013 získala letos svou akreditaci

Počátek podzimu v souvislosti s vodohospodářským kalendářem začíná odborná veřejnost spojovat s konferencí Vodní nádrže. Letošní již druhý ročník navázal na pilotní akci loňského roku. Ta se setkala s kladnou odezvou a letos hostila na 240 účastníků z České republiky i zahraničí. Konference se svou tematikou věnovala aktuální problematice správy a provozu vodních nádrží. Svým charakterem naplnila všechny předpoklady pro získání akreditace vzdělávacího programu, která jí byla Ministerstvem vnitra ČR již v průběhu září udělena.

BRNO – Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s Českou vědeckotechnickou vodohospodářskou společností, ostatními státními podniky Povodí a dalšími partnery sezvalo vodohospodáře a spřízněné odborníky na konferenci Vodní nádrže 2013, která se konala pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Jihomoravského kraje. V pořadí již druhý ročník se opět konal v prostorách brněnského hotelu Voroněž, který byl schopen svými prezenčními prostory poskytnout vhodné a dostatečné zázemí pro více jak 240 zúčastněných hostů.

Dvoudenní konference s mezinárodní účastí byla zahájena ve středu 25. září úvodním slovem generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. Ing. Radimem Světlíkem, kterého v projevu vystřídal ředitel odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Ing. Karel Vlasák a Ing. Jaroslav Parolek, člen Rady Jihomoravského kraje. Následoval první z celkem šesti přednáškových bloků, které zahrnovaly přes 30 prezentací. Vzhledem k množství příspěvků byl jednotlivým přednášejícím vymezen časový prostor 15ti minut, na který v případě zájmu a dotazů navazovala 5ti minutová diskuze. Možnosti diskutovat na danou problematiku či poskytnout doplnění k řešenému problému bylo hojně využíváno, což potvrdilo očekávání Radima Světlíka, který se ve svém úvodním projevu vyjádřil, že předpokládá aktivní diskuze vztahující se k daným tématům. „V této formě řešení konkrétních problémů vidím přínos a současně směr jakou cestou se vydat, aby nádrže, které obhospodařujeme, byly kvalitní, a to jak po stránce stavební, tak z hlediska kvality vody. To je naším úkolem i prioritou. Konfrontace názorů bude jen ku prospěchu našich dalších výsledků“, dodal Světlík.

Čestným hostem a současně i aktivním účastníkem konference byl český vodohospodář specializující se na vodní nádrže Prof. Ing. Vojtěch Broža, DrSc., který působí na půdě Českého vysokého učení technického v Praze jako profesor katedry hydrotechniky. Zde vystoupil s přednáškou o akumulační a retenční schopnosti krajiny vodní nádrže ve vztahu ke koncepci rozvoje zelené infrastruktury pro zvýšení kvality prostředí a života lidí. Mezi jednotlivé přednášky, které byly písemně shrnuty a vydány v tištěném sborníku konference, byly zařazeny komerční prezentace zainteresovaných partnerů.

K velmi očekávaným referátům náležel přednáškový blok Eutrofizace nádrží, eroze, transport a zdroje živin. Toto téma je zejména v posledních letech velmi často diskutovaným problémem, a to nejen v odborných kruzích. Těší se i značné mediální pozornosti a postupy řešení a zejména dosažené výsledky jsou se zájmem sledovány také širokou veřejností. V návaznosti na téma eutrofizace a s tím spojenou kvalitu vody nelze opomenout příspěvek z řad pořadatele, který shrnoval změny v biomase fytoplanktonu na vodní nádrži Brno. Tato přednáška představila poznatky dosažené v rámci projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži, jehož cílem bylo snížení eutrofizace povrchových vod v nádrži přírodě šetrnými a blízkými způsoby a nastolení procesu obnovy přirozené rovnováhy fytoplanktonních společenstev.

„V rámci pravidelného monitoringu sledujeme chemický a ekologický stav. Nejdůležitější hodnotou pro nás však stále zůstává stanovení počtu buněk sinic. Pravidelně sledujeme jejich počet a druhové zastoupení. Ne každá sinice je totiž nebezpečná a toxická“, doplnil ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s.p.) Ing. Jan Moronga.

Jelikož s problematikou vodních nádrží úzce souvisí také rybí hospodářství, byl do programu konference zařazen jako host Jakub Vágner. Tato mezinárodně známá rybářská celebrita a držitel několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb zde v přednášce Povídání o rybách prezentoval své zážitky a zkušenosti z oblasti rybolovu a ichtyologie.

Závěrečného slova, kterým byla konference ukončena, se ujal generální ředitel státního podniku Povodí Moravy. Vyjádřil poděkování všem přítomným hostům za jejich účast, pozornost a příspěvky a současně ocenil profesionalitu realizačního týmu, který stál v pozadí celé akce. „Věřím, že s většinou z Vás se setkám na konferenci na přes rok. Konference se již nebude opakovat v ročních periodách, ale jednou za dva roky, poněvadž výzkum a i voda potřebuje svůj čas. Současně bych Vám přál, aby než tento okamžik znovu nastane, jste mohli čerpat z nově nabitých poznatků a uplatnit je v běžné praxi.“ zakončil svůj projev Světlík.

Vzhledem k vzestupné tendenci zájmu o účast na konferenci podalo Povodí Moravy, s.p. žádost na Ministerstvo vnitra ČR o udělení akreditace, a to ve smyslu zákona § 5 zákona 312 /2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Tato akreditace byla žadateli ještě před zahájením letošního ročníku udělena a tím získal státní podnik Povodí Moravy oprávnění ke vzdělávací činnosti prohlubující kvalifikaci úředníka samosprávného celku. 

publikováno 30. září 2013, 10:25aktualizováno 27. ledna 2015, 15:50 štítky: konference, Vodní nádrže,