Přehrada Bystřička slaví 110 let

V úzkém údolí na okraji Vsetínských vrchů byla před 110 lety, v roce 1912, dokončena stavba přehrady Bystřička.

Přehrada na Bystřičce je jedna z nejstarších přehrad v naší zemi a je nejstarší v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. V době stavby byla jedna z nejvyšších přehrad v zemi a s objemem nádrže se ještě dlouho řadila na přední místo.

Všechny výkopy pro založení hráze se prováděly ručně bez mechanizace: při ražení štol a odkrývání základové spáry se používala trhavina, doprava vytěžené zeminy byla vyřešená úzkokolejnou stavební drážkou s vozíky taženými koňmi nebo tlačenými ručně. 

Od zahájení stavby do jejího dokončení uplynulo pět a půl roku. Výkop stavební jámy pro hráz trval 3 měsíce, vlastní zdění hráze z kamene trvalo 25 měsíců. 

Soubor původních staveb přehrady Bystřička je mimořádným dokladem technického i architektonicko-urbanistického řešení vodního díla z počátku 20. století. Proto byl tento soubor staveb rozhodnutím Ministerstva kultury ČR prohlášen za kulturní památku. V této souvislosti zapsalo ústřední pracoviště Národního památkového ústavu v Praze soubor věcí „Přehrada Bystřička“ dne 7. 10. 2004 do rejstříku Ústředního seznamu kulturních památek ČR.