Návrh záplavového území a aktivní zóny toku Klanečnice včetně přítoků

Pro lepší a účelnější zvládání povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku a následné strategické rozhodování o realizaci a rozsahu opatření k ochraně před povodněmi je nezbytné znát rozsah potenciálně ohroženého území, tedy rozsah záplavového území, včetně aktivních zón záplavového území. 

Dle „Strategie ochrany před povodněmi v České republice“, schválené vládním usnesením č. 382 ze dne 19. 4. 2000 se počítá, jako se základním a neopominutelným opatřením v ochraně před povodněmi, s omezováním ekonomické aktivity v záplavových územích namísto snahy chránit tato území před povodněmi za každou cenu. Základním krokem pro tento postup je vymezení aktivní zóny záplavového území s rozdílným způsobem možného využití a to zejména s ohledem na ochranu majetku, zdraví a života občanů. 

Povodí Moravy, s.p. Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací zpracoval v roce 2015/2018 záplavová území včetně návrhu aktivních zón na toku Klanečnice a jejích přítoků. 

Tato záplavová území včetně aktivních zón budou předložena po projednání s dotčenou obcí příslušnému vodoprávnímu úřadu, tedy Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, popř. Odboru životního prostředí ORP Uherský Brod ke stanovení záplavových území a vymezení aktivních zón. Záplavová území a jejich aktivní zóny se stanovují formou opatření obecné povahy.

A.1_Situace záplavového území Klanečnice

A.2_Situace záplavového území Klanečnice – přítoky

Záplavové území a aktivní zóna toku Klanečnice km 16,600 – 23,319 (IDVT 10185724)

- km 16,600 – 16,710 správce Povodí Moravy, s.p., km 16,710 – 23,319 správce LČR, s.p.) bylo zpracováno od státní hranice ČR – SR po konec vzdutí vodní nádrže Žabka v km 23,319. 

Záplavové území a aktivní zóna toku Svinárský potok km 0,000 – 1,269 (IDVT 10200585, správce Lesy České republiky, s.p.) bylo zpracováno od soutoku s Klanečnicí v km 17,610 po úsek nad hospodářským mostem v km 1,132. 

Záplavové území a aktivní zóna toku PB přítok Klanečnice IDVT 10205547 km 0,000 – 0,181 (správce Povodí Moravy, s.p.) bylo zpracováno od soutoku s Klanečnicí v km 19,183 po úsek nad silničním mostem v km 0,156. 

Záplavové území a aktivní zóna toku LP č. 23 Klanečnice km 0,000 – 0,715 (IDVT 10208296, správce Lesy České republiky, s.p.) bylo zpracováno od soutoku s Klanečnicí v km 19,732 po konec zástavby v km 0,715. 

Záplavové území a aktivní zóna toku LP č. 18 Klanečnice km 0,000 – 0,515 (IDVT 10191457, správce Lesy České republiky, s.p.) bylo zpracováno od soutoku s Klanečnicí v km 20,292 po polní trať nad průmyslovým areálem v km 0,515. 

Záplavové území a aktivní zóna toku PB přítok Klanečnice IDVT 10203265km 0,000 – 0,773 (správce Povodí Moravy, s.p.) bylo zpracováno od soutoku s Klanečnicí v km 20,878 po konec zástavby v km 0,773. 

Na drobných vodních tocích bylo provedeno podrobné geodetické zaměření koryta, objektů na toku a přilehlých inundací. Následně byl sestaven matematický model a provedeny hydrotechnické výpočty neustáleného proudění vody v korytě a inundaci, včetně zahrnutí přítoků. Návrh záplavového území a aktivní zóny je zpracován dle Vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace. Výpočet je proveden na platných hydrologických údajích, které poskytuje Český hydrometeorologický ústav.

A.Z.1_Situace aktivní zóny záplavového území Klanečnice

A.Z.2_Situace aktivní zóny záplavového území Klanečnice – přítoky

Směrodatné pro vymezení aktivní zóny jsou hloubky vody, rychlost proudění a četnost zaplavení. Plochy mimo zástavbu jsou začleněné do aktivní zóny i z důvodu zachování volného retenčního území podél toku pro transformace povodní. Vymezení záplavového území a aktivní zóny je významným regulačním faktorem v procesu územního plánování, protože upozorňuje potenciální investory na rizika při povodních i na nezbytné vyvolané investice na protipovodňová a kompenzační opatření v případě realizace nových staveb v tomto území. 

Plochy stávajících staveb a novostaveb, které doposud nejsou zachyceny v mapovém podkladu a stavby, na které bylo vydáno územní rozhodnutí před termínem stanovení aktivní zóny záplavového území, jsou považovány za území mimo aktivní zónu.

Omezení v aktivní zóně záplavového území:

V aktivní zóně záplavových území se dle § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona č. 254/2001 Sb.,nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

 

V aktivní zóně je dále zakázáno

a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

c) zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

d) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Mimo aktivní zónu v záplavovém území může vodoprávní úřad stanovit opatřením obecné povahy omezující podmínky. Při změně podmínek je může stejným postupem změnit nebo zrušit. Takto postupuje i v případě, není-li aktivní zóna stanovena.

 

Nevhodná stavební činnost prováděná v aktivní zóně záplavového území má přímý vliv na změnu odtokových poměrů v širším území. Proto jakékoliv stavby realizované v aktivní zóně jsou nejen přímo ohroženy vlastní povodní, ale jako takové jsou přímým nebezpečím pro ostatní části záplavového území z důvodu změny proudění a významného vlivu zpětného vzdutí. V podstatě se jedná o území, které by mělo být výhradně určeno pro převádění povodňových průtoků.

 

Vymezení aktivních zón se tedy stává velmi účinným preventivním nástrojem pro snížení povodňových škod.

 

Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je závazným podkladem pro územní plánování v území a musí být zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace – zejména do grafických částí a výkresů řešících limity využití území, v souladu s platnou vyhláškou č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Stanovené záplavové území včetně aktivní zóny je i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce toku.

 

Kontakt na zpracovatele záplavového území a aktivních zón:

 

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Útvar hydroinformatiky a geodetických informací

Vedoucí útvaru: Ing. Iva Jelínková, tel. 541 637 393, e-mail: jelinkovai@pmo.cz.

Vypracovali: Ing. Vladislav Gimun, tel: 541 637 272, e-mail: gimun@pmo.cz

Ing. Veronika Šimečková, tel: 541 637 257, e-mail: simeckova@pmo.cz

publikováno 1. června 2018, 13:29aktualizováno 12. června 2018, 14:44